اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اعلامیه حمایت ازمبارزات و مقاومت توده های زحمتکش کردستان ترکیه

اعلامیه حمایت ازمبارزات و مقاومت توده های زحمتکش کردستان ترکیه

حملات بی وقفه ارتش ترکیه به محل استقرار نیروهای مبارز کردستان ترکیه و سرکوب اعتراضات مردمی درشهرها وروستاهای کردستان  همچنان ادامه دارد . دولت حاکم درترکیه که درنتیجه شکست سیاست های بغایت ارتجاعی و عقب مانده اش در منطقه  دچار جنون شده است درهراس از رشد و گسترش ایده خودمدیریتی درکردستان سوریه و اشاعه آن به مناطق کردستان ترکیه،باشکستن یکطرفه قرارداد آتش بس با پ- ک- ک،  سیاست سرکوب و نسل کشی درکردستان را درپیش گرفته است . اخبار وگزارشات منتشره از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر وخبرگزاریهای مختلف حاکی ازآن است که درنتیجه این سرکوبگریها تاکنون صد ها نفر کشته وهزاران نفر زخمی و بی خانمان شده اند. اردوغان در مقابل مقاومت توده های مردم وجوانان شهر ها و روستاها، با اعزام ارتش و اعلام حکومت نظامی  و محاصره اقتصادی ، قطع آب و برق، به توپ باران و خمپاره باران شهر ها پرداخته و برآن است تا صدای هرگونه مخالفی را درگلو خفه کند.
اکنون باتشدید حملات ارتش و مقاومت جوانان در شهرهای بزرگ کردستان ترکیه نظیر دیار بکر، جزیر، نسبین، بوتان ، شیرناک و دیگر شهر ها عملا جنگ داخلی راه افتاده است.دولت های سرکوبگر منطقه ازجمله دولت اسلامگرای ترکیه که ازپشتیبانی امپریالیسم آمریکا و همپیمانان آن برخوردارند  درمقابل بیداری توده های مردم و مبارزه آنها برای ازادی و عدالت اجتماعی و کسب حق تعیین سرنوشت  توپ و تانگ و سرکوب و زندان را دردستور گذاشته اند. تردیدی نباید داشت که خواست ها و مطالبات برحق توده های زحمتکش کردستان تحت ستم واستثمار را نمیتوان با قوه قهریه سرکوب و امحاء کرد .مبارزات  زحمتکشان  کردستان در ترکیه و بویژه سوریه وارد فاز جدیدی شده است که درادغام با خواست ها و مطالبات کارگران و زحمتکشان  سراسر ترکیه  میتواند به تحولات مهمی درمنطقه درجهت منافع توده های زحمتکش منجرگردد و از همین رو است که این مبارزات و احزاب و سازمانهای پیشبرنده آن بیش از جریانات ارتجاعی نظیر داعش مورد نفرت صاحبان قدرت و ثروت درترکیه وسایر کشورهای منطقه هستند. اکنون زمان آن رسیده است تا خلق زحمتکش کردستان درمواجه با این وقایع دوستان و دشمنان خودرا بازشناخته و از دنباله روی از منافع صاحبان قدرت و سران عشایر و قبایل پرهیزکرده وازاحزاب و سازمانهای انقلابی  حمایت عملی بکنند و وظیفه احزاب و سازمانهای کردستانی است که با معین کردن موضع خود درقبال این تحولات بلاخره روشن کنند که دراین مبارزه آیا درکنار دولت ترکیه  وحاکمان اقلیم  و همپیمانان آنها هستند و یا درکنار احزاب و سازمانها و تشکلهائی که برغم نقاط ضعف و اشکالات و انحرافات شان، خواست ها و مبارزات زحمتکشان کردستان سوریه و ترکیه  را نمایندگی  میکنند.

سازمان اتحادفدائیان کمونیست که همواره ازهرجنبش انقلابی  و ترقی خواهانه ای علیه نظم استثمارگرانه و ستمگرانه موجود دفاع کرده و حق ملل  تحت ستم واستثمار درتعیین سرنوشت خویش را برسمیت میشناسد درحدتوان خود به مبارزات توده های زحمتکش مردم واحزاب و سازمانهای مدافع منافع آنها درکردستان سوریه وترکیه یاری رسانده  و دراین راستا ضمن محکوم نمودن اقدامات سرکوبگرانه دولت ترکیه  احزاب و سازمانها، بویژه احزاب و سازمانهای انقلابی ترکیه را به حمایت از مبارزات توده زحمتکش کردستان فرامیخواند . حمایت ازمبارزات خلق زحمتکش کردستان یک وظیف انقلابی و انسانی است.

سرنگون باد نظامهای ستمگر واستثمارگر

زنده باد آزادی و زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحادفدائیان کمونیست  اول دیماه 1394

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »