اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اعدام انتقامجویانه زندانیان سیاسی توسط رژیم جمهوری اسلامی را محکوم میکنیم

طی  دو روز، جمعه وشنبه  سوم وچهارم آبانماه ۱۸نفر اززندانیان سیاسی ایران طی یک  عمل انتقامجویانه به جوخه اعدام سپرده شدند.  خبراین اعدامها بلافاصله بعد ازانتشار خبر حمله گروهی ناشناس به مرزبانان  نیروی انتظامی در سراوان منتشر شد.
دادستان رژیم درتوضیح و توجیه  این اقدام جنایتکارانه اظهار داشت: «با توجه به هشدارهایی که از قبل به عوامل اشرار و گروهک‌های معاند نظام داده بودیم مبنی بر اینکه اگر هر گونه اقدامی که سبب آسیب رسیدن به مردم بی‌گناه و عوامل امنیتی و انتظامی صورت بگیرد اقدام مقابله به مثل می‌کنیم، صبح امروز در پاسخ به شهادت مرزبانان شهرستان سراوان، ۱۶ نفر از اشرار متصل به گروهک‌های معاند نظام را اعدام کردیم.»
اخبار تکمیلی بعدی نشان میدهد که یعد ازحمله گروهی  بنام«جیش العدل» به مرزبانان مستقر در سراوان  بلوچستان  وکشته و زخمی شدن ۱۸ نفر از آنان ، رژیم در یک اقدام انتقام جویانه و جنایتکارانه  ۱۶ نفر از زندانیان سیاسی  در آن منطقه را بلافاصله به جوخه اعدام سپرده است  و همزمان  دوتن از زندانیان سیاسی  کرد نیز در آذربایجان غربی  اعدام  شده اند.
دراین که رژیم جنایتکار اسلامی طبق روال همیشگی خود  بمنظورانتقام گیری و ایجاد رعب وحشت  عده ای اززندانیان سیاسی بیگناه را بدون برخورداری از کوچکترین حق دفاع به اعدام سپرده است ، شک و شبهه ای درمیان نیست چراکه خود دادستانی آنرا بدون پرده پوشی اعلام ورسانه ای کرده است. از طرفی  درشرایطی که نبود آزادیهای سیاسی و سرکوب جنبشهای اجتماعی  کارگران وزحمتکشان وخلقهای تحت ستم واستثمار واعمال فشار ومحرومیت  برمذاهب مختلف ،که هیچ امکانی را برای طرح و مبارزه برای بدست آوردن خواسته هایشان ازطرق سیاسی و مسالمت آمیز باقی نگذاشته است، وجود درگیریهای نظامی درمناطقی نظیر کردستان ، سیستان و بلوچستان ، خوزستان  وسایر مناطق محروم  کشور  وکشته شدن نیروهای سرکوبگر رژیم انفاق تازه و امر غریبی نیست. مادامی که رژیم  هرتلاش و مبارزه برای  آزادی و برابری را با سرکوب و کشتار جواب میدهد، دست بردن به اسلحه  و اتخاذ شیوه قهر آمیز مبارزه  اجتناب ناپذیر خواهد بود.
اما آنچه که  دراین واقعه بویژه اهمیت دارد کشته  وزخمی شدن  تعدادی از نیروهای انتظامی رژیم درمرز سراوان بدست گروهی ارتجاعی ومذهبی ینام «جیش العدل» و اعدام بلا فاصله  وانتقام جویانه و جنایتکارانه زندانیان سیاسی دربند توسط مقامات امنیتی ایران است.
یعد ازگزارشات اولیه ودرپی اخبار تکمیلی وتصاویر ویدئوئی، گروهی بنام «جیش العدل» وابسته به القاعده ، مسئولیت کشته وزخمی کردن ۲۰ نفراز نیروهای انتظامی و مرزیان رابرعهده گرفته است. واعلام کرده است که “عملیات آنان در پاسخ به جنایات سپاه پاسدارن درسرزمین اسلامی سوریه .. ظلم وجنایت علیه اهل سنت ایران  وجوانان بلوچ و کردو عرب … و جنگ با شیعیان کافر صفویه  است”. ودریاسخ به این عملیات  اقدام  تلافی جویانه رژیم  و کشتار زندانیان دربند  بیانگر فاجعه ای  بزرگتر درکشوری است که حاکمان آن به هیچ  قانونی حتی قوانین ارتجاعی خود پایبند نیستند . رژیم به عبث میکوشد کشتارزندانیان سیاسی را  به مبارزه علیه  گروهای ارتجاعی  ازجمله «جیش العدل »  نسیت داده و به افکارعمومی مردم ایران حقنه کند. اولاوابستگی این زندانیان اعدام شده  به گروه «الجیش العدل » نه دردادگاه صلاحیتداری به اثیات رسیده است ونه خود ادعاکرده اند که به چنین گروهی وابسته هستند  .درصورت محرز بودن چنین وابستگی نیز آنها را نمیتوان  به خاطرعملیات گروهی خارج اززندان و درتلافی و انتقام گیری ازآنها به جوخه اعدام سپرد. درثانی شکل گیری گروه های ارتجاعی مذهبی نظیر «جبش العدل » ها محصول سرکوب جنبشهای اجتماعی آزادیخواهانه  ، احزاب وسازمانها و تشکلهای سیاسی انقلابی ، سوسیالست و مترقی ومحصول فضای سیاسی بسته  ای است که رژیم ارتجاعی حاکم وطبقه مسلط کشور که زیرسایه سرنیزه رژیم به غارت و چپاول دسترنج توده های مردم مشغولند، برکشورحاکم کرده اند.
ازطرفی ادعای گروه ارتجاعی ومذهبی «جیش العدل » مبنی بر حمایت از مظلومین بلوچ وغیره  نیز سخنی گزاف و عوامفریبی بیش نیست .چنین گروهای ارتجاعی که قراراست با «شیعیان  صفوی» بجنگند! نه تنها ربطی به مطالبات وخواسته های توده های تحت ستم  بلوچ و کرد و غیره ندارند، بلکه  با دامن زدن به جنگ مذاهب و فرقه ها  عملا آب به آسیاب سرکوبگریهای رژیم ریخته و درمقابل مبارزات انقلابی و آزادیخواهانه  کارگران و زحمتکشان و خلقهای تحت ستم واستثمار  علیه نظام  استثمارگرانه و ستمگرانه حاکم  سد و مانع ایجادخواهندکرد.
احزاب وگروه های ارتجاعی مذهبی  درسراسر منطقه  ، چه درقامت رژیم اسلامی حاکم برایران وچه درلیاس گروه های رنگارنگ اپوزیسیون  تنها پیام آورد مرگ ونیستی  عقب ماندگی خرافه پرستی و ضد آزادیهای سیاسی و عدالت اجتماعی محسوب مبشوند ونماینده هیچکدام ازخواست ها ومطالبات آزادیخواهانه وانسانی توده های مردم نیستند.مبارزه علیه همه این گروه های ارتجاعی وافشا وطرد آنها یکی از وظایف سازمانها واحزاب انقلابی وجهی از مبارزه برای استقرار آزادی و سوسیالیسم درایرن و منطقه است.
ماضمن تسلیت به خانواده زندانیان سیاسی که در این جنایت ضد بشری رژیم اسلامی جان خویش راازدست دادند ، همانطور که بارها اعلام کرده ایم جنیش های اجتماعی وانقلابی و میارزین علیه ستم ملی را  به  اتحاد حول شعار مبارزه علیه ستم ملی _- جنسی و طیقاتی  و سرنگونی رزیم جمهوری اسلامی و بدست آوردن حق تعیین سرنوشت  فرامیخوانیم. ما جوانان انقلابی مناطق مختلف کشور، بویژه سیستان وبلوچستان را ازحمایت و پیوستن به جریانات ارتجاعی  مذهبی  نظیر سلفیست ها ،القاعده ، جبش العدل و امثال آن برحذر میداریم و آنها را به متشکل شدن درارگانهای توده ای و مبارزه برای آزادی و سوسیالیسم  که  برستم ملی نیز نقطه پایان مینهد فرامیخوانیم.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی ایران

سازمان اتحادفدائیان کمونیست  ۵ آبانماه ۱۳۹۲

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »