اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه وضرورت همبستگی و یاری به کارگران اعتصابی

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه وار پنجمین روز خود شد. این البته اولین اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه نبوده و آخرین نیز نخواهد بود . کارگران نیشکر هفت تپه  نیز مثل کارگران سایر کارخانه ها و مراکز صنعتی و کشاورزی و خدماتی، سالها است که با صاحبان قدرت و ثروت ، سرمایه داران و مدیران دولتی ، رانت خواران و بطورکلی مافیای قدرت و ثروت حاکم برکشور، در جنگ و ستیزند.

علت اعتصابات مکررکارگران نیز برهمه معلوم است .صاحبان سرمایه به پشتوانه سیاست سرکوب حاکمیت ، ازکارگران میخواهند کار بکنند و حقوق نگیرند. شدت و سرعت کاررا بالاببرند، بدون اینکه دستمزد کارگران را افزایش دهند و ماه ها ازپرداخت دستمزد ناچیز آنها نیز خودداری بکنند. این روش استثمارگرانه و سرکوبگرانه سالها است که برعلیه نیروی کار به کارگرفته میشود و هربار که کارگران دست از کار میکشند ومقاومت میکنند ،آنها دست به کارمیشوند درحالیکه ازیکسو رهبران و فعالین کارگری را دستگیر وروانه بازداشتگاه ها میکنند ،از دیگرسو بادادن وعده وعید سعی میکنند کارگران را آرام کرده و به سرکارهایشان بازگردانند.

یکی ازکارگران اعتصابی هفت تپه درگفتگوئی وضعیت برشمرده کارگران این شرکت را اینگونه بازتاب میدهد.: «موقع ثبت‌نام مدرسه، پول نداریم. بچه مریض می‌شود، پول دوا و دکتر نداریم. در خانه میهمان داریم، اسباب پذیرایی نداریم. کار داریم‌ها، بی کار نیستیم اما پول نداریم چون کار می‌کنیم اما حقوق نمی‌گیریم.»
«دیروز گفتند هر ماه علاوه بر حقوق همان ماه، یک ماه از حقوق معوقه هم پرداخت می‌شود. اما ما قبول نداریم. این وعده‌ها را نمی‌پذیریم. پنج ماه است که رسمی‌ها حقوق نگرفته‌اند، پیمانی‌ها و قراردادی‌ها که وضع شان بدتر است و بیش تر از پنج ماه است حقوقی دریافت نکرده اند. کارگران تسویه کامل می‌خواهند و این که شرکت دوباره به بخش دولتی واگذار شود.»

چنین است وضعیت کارگرانی که  ازسال 86 همچنان درمبارزه ای توانفرسا بادولت وصاحبان شرکت، برای کسب حقوق  و مطالبات خودهستند. رهبران آنها بارها دستگیر شده و به زندانها رفتند، سندیکای شان که به همت همه کارگران ازسال 86 بازگشائی شده بود ، باردیگر بسته شد . دراعتصابات واعتراضات مرداد ماه بیش از40 نفر بازداشت شدند . اما برغم این همه سرکوب و فشار اقتصادی نتوانستند اراده کارگران را درهم شکنند. این بار کارگران نیشکرهفت تپه که بیش از پنج ماه است ازدریافت حقوق ماهانه  محروم شده اند، به همراه خانواده های خود این بار بایک اقدامی قدرتمندتر و سازمانیافته تر درمقابل دولت و کارفرماها ایستاده اند. و احتیاج به حمایت و پشتیبانی دارند. آنچه که لازم است  علاوه بر اطلاع رسانی درسطح مراکز کارگری ، حمایت و پشتیبانی کارگران  سراسر ایران وبویژه کارگران مراکز صنعتی ، تجاری و کشاورزی خوزستان از هم طبقه ای های خود که  بیش از 5 ماه است  حقوق و مزایای خویش را دریافت ننموده اند ، میتواند کارگران اعتصابی رادرسیدن به خواست هایشان یاری رساند.کارگران نیشکر هفت تپه بادرس گیری از تجربیات گذشته شان این بار قدرتمندتر درمقابل  کارفرمایان و نیروهای سرکوب ایستادند و  حاضرنشدند باوعده و وعید های توخالی به اعتصاب و اعتراض شان پایان دهند.

کمک ویاری به کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه و سایر مراکز کارگری ازضروریات روز است،  به هرطریق ممکن ازمبارزات کارگران اعتصابی تا رسیدن به خواست ها و مطالباتشان، پشتیبانی کنیم.

سازمان اتحاد فدئیان کمونیست 22 آذرماه 1396

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »