اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اطلاعیه  مطبوعاتی حزب چپ آلمان و سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

 درباره برگزاری کنفرانس مشترک تحت عنوان

« ایران از درون وبیرون ، درمیان جنگ ، ترس ومقاومت »

مردم آزادیخواه ، کارگران ورفقا

هیولای جنگ و کشتار در عراق و افغانستان هرروز جان صد ها انسان بی گناه را به کام میکشد. میلیونها آواره ، بیکاری ، گرسنگی وشیوع امراض مسری  ، گسترش اعتیاد  ، تجارت انسان  و نابودی محیظ زیست ، اینها همه از تبعات  جنگ ، فساد ، دیکتاتوری و استبداد  است.

هنوز این دو کشور درمنطقه درآتش جنگ و اختلافات مذهبی و فرقه ای میسوزند که  شبه جنگ دیگری درآسمان ایران به جولان درآمده است. جنگی که در صورت وقوع  فاجعه ای بس بزرگتر ، دامنگستر و خطرناک تری را برای  مردم ایران، منطقه وکل بشریت درپی خواهد داشت .

جنگ و تجاوز به خاطر  تحت سلطه قراردادن کشورهای دیگر و کسب منافع نامشروع  توسط دول امپریالیستی  همانقدر مذموم و ازنظر بشریت مترقی  محکوم است که عملکرد حکومت های ارتجاعی  و سرکوبگر کشور های منطقه ،  حکومت هائی که بوسیله زور و سرکوب آزادیهای سیاسی و مدنی سرپا مانده اند و  برای حفظ موقعیت متزلزل خود با ایجاد ودامن زدن به بحرانهای خارجی و سرکوب آزادیهای سیاسی درداخل کشور، آتش بیار این جنگها و کشتار ها هستند.

اکنون که دردوسوی مرزهای ایران جنگ وکشتاری خانمانسوز درجریان است  و درشرایطی که ناوگان آمریکا زرادخانه تسلیحاتی این کشوررا درخلیج فارس متمرکز کرده است و بهانه ای کوچک ویا اتفاقی غیر مترقبه کافی است تا آتش جنگ دیگری افروخته شود ، سیاست ماجراجویانه جمهوری اسلامی درپیش برد برنامه جاه طلبانه هسته ای اش از یکسو و تهدید ها وتحریکات درمنطقه از سوی دیگر چنین بهانه ای را دراختیار جناح های نئومحافظه کاران آمریکا که مدام برطبل جنگ میکوبند وتنها مترصد فرصتی برای اجرای مقاصد تجاوزکارانه وسلطه طلبانه خود هستند ، قرار میدهد.

جمهوری اسلامی که رئیس جمهور آن نسل کشی  فاشست های هیتلری را نفی و با بوق وکرنا« کنفرانش هلوکاست» راه میاندازد و ژست های دروغین ضد امپریالیستی میگیرد تا ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی را بیدار کرده  وپایگاه لازم اجتماعی را برای  اعمال سرکوبگرانه داخلی خود فراهم سازد ، فراموش کرده ویا خود را به فراموشی میزند که  درایران تحت حاکمیت  اسلامی آنها  چه بلائی برسر نیروهای اجتماعی دموکراتیک و مبارزین واقعی ضدامپریالیست آورده ومیاورند؟

امروز درایران درشرایطی که اقلیتی بسیار کوچک  ازمافیای قدرت وثروت که سردرآخور انحصارات امپریالیستی دارند ،تمام ثروت و امکانات  ناشی از استثمار نیروی کار و ثروت عمومی را دردست دارند .با تکیه بر قدرت سرکوبگر دولتی، نیروی کار و کارگران را از حق تشکل ، حتا صنفی خود نظیر داشتن اتحادیه ها وسندیکاها محروم نموده است.  رهبر سندیکای  کارگران سرکت واحد را  زندانی میکند و به جرم خواست حق تشکل مستقل زبان اورا میبرند ، کارگران کردستانی را به جرم دعوت به برگزاری مراسم اول ماه مه  دادگاهی میکنند . زنان، دانشجویان و جوانان ، روشنفکران ، نویسندگان ، فعالین کارگری ، حقوق بشر ، مدافعین حقوق کودک ، طرفداران آزادی قلم و بیان و اندیشه و خواستاران رفع ستم مللی ، جنسی و طبقاتی را بی رحمانه سرکوب میکنند. نمیتوانند با شعارهای عوامفریبانه وتوخالی مردم ایران وافکارعمومی مترقی جهان را فریب دهند.

همینطورامپریالیسم آمریکا که خود مبشر ارتجاع و حامی دولت های سرکوبگر درمنطقه وجهان بوده  وجنایات او در آسیا، آفریقا وآمریکای لاتین برکسی پوشیده نیست. لشگر کشی او به عراق و افغانستان وزندانها ئی نظیر گوانتانامائو و ابوغریب  و زندانها وشکنجه گاه های  مخفی آن درکشورهای مستبد و نوکر آمریکا شهره عام وخاص است، نمیتواند سیاست  سلطه طلبانه وجنگ افروزانه خود را  گسترش« دموکراسی» درخاورمیانه جابزند. دموکراسی و عدالت و برابری تنها با مبارزات طبقه کارگر و توده های زحمتکش مردم  برعلیه نظامات ارتجاعی و سرکوبگر حاکم و نیز مبارزه علیه سلطه امپریالیسم است که بدست میایند وبرقرار میگردند.

کنفرانس مشترک ما وضعیت حساس  منطقه وایران را از منظر دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرارخواهد داد. بر افشای جنایات جمهوری اسلامی و جنگ و اهدف تجاوزکارانه امپریالیستی  درمنطقه  واهمیت جنبش های اجتماعی متمرکزخواهد شد . درباره اوضاع سیاسی و اقتصادی منطقه ، جنبش کارگری ، زنان ، دانشجویان ، توده های مردم وضعیت روشنفکران ونویسندگان ، سخنرانی بحث وتبادل نظر خواهد شد. همچنین نمایشگاه عکس و فیلم  نیز برقرار خواهد بود ودرباره اقدامات مشترک در مخالفت با جنگ و محاصره اقتصادی  ودفاع از جنبش کارگری  وسایر جنبشهای آزادیخواهانه وبرابری طلبانه درایران ومنطقه تبادل نظر خواهد شد .

ما دراین شرایط حساس  همه نیروهای سیاسی انقلابی ، سوسیالیست  و انسانها ی  آزادیخواه را به شرکت دراین کنفرانس فرا میخوانیم . واز ارائه اسناد وشواهد جنایات جمهوری اسلامی ، نقض حقوق بشر و جنگ هشت ساله و حمله نظامی آمریکا به عراق و افغانستان  استقبال میکنیم .

برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در کنفرانس می توانید  با ایمیل pardan123@yahoo.de  ویا تلفنهای زیر به زبان فارسی تماس حاصل کنید:

00491771825338

004915206108835

جزئیات این کنفرانس  و همچنین لیست سخنرانان  وعناوین سخنرانیها در بروشور جداگانه ای منتشر خواهد شد.

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست ایران

حزب چپ آلمان

25مارس 2007

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »