اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اطلاعیه سازمان اتحادفدائیان کمونیست در گرامیداشت هشت مارس 

هشت مارس روز گرامیداشت مبارزه میلیونها زن در جهان و تجدید عهدی دیگر در حفظ و بقای دستاوردهایی است که زنان جهان به آسانی به آن دست نیافته اند. این دستاوردها از قِبلِ مبارزات طولانی و خستگی ناپذیر جنبش جهانی زنان و بقیمت فداکاریهای بسیارش ممکن گشته است، وکمونیستها  در به ثمر رساندن این دستاوردها و تداوم این مبارزات در این جنبش، نقش کلیدی داشته و همواره از پیشگامان این جنبش بوده اند. این هم یکی دیگر از سنتهای کمونیستها  است که در رادیکالیزه کردن، ارتقاء سطح مطالبات، طراحی و تعریف واقعی از برابری کامل زنان از یوغ مردسالاری و دیگر مظاهر ضد انسانی سیستم سرمایه داری مهُر خود را بر آن دارد.

هشت مارس سمبل این مبارزات و حاصل تلاش  فعالین کمونیستی است که بدرستی در طبقاتی بودن منشاء این ستم تاکید کرده و رهایی سازی زنان را معطوف به یک امرِ همزادِ انقلاب اجتماعی دانسته اند، که نظام کارمزدی را مغلوب و سوسیالیسم  را جایگزین آن کرده باشد.

جنبش جهانی زنان هنوز وجود دارد چرا که سرمایه داری هنوز در حیات است. ساختاری که ساز و کارش خود مولد این نابرابری بوده و از ملزوماتِ تداوم چرخۀ سودآوری اش است که این نابرابری اجتماعی موجود باشد. مذهب ونقش ابزاری آن در ازلی نشان دادن و مشروعیت بخشیدن به مناسبات ضد انسانی این سیستم از کارسازترین ابزارهای سرمایه داری بوده و هست.

در رژیم جمهوری اسلامی و به تبع آن تمام مناطقی که تحت مافیای مذهبی اسلام قرار دارند، زنان از اولین قربانیان سرکوبگری و آدمکشی رسمی و سیستماتیک این رژیمها هستند. در این جوامع اسلامزده، این آنتاگونیسم جنسی به بالاترین حد ممکن رسیده و بمراتب فاجعه بارتر بوده است و نهادهای مذهبی بسیاری اختراع و تاسیس گشته اند که منحصرا به امر سرکوب و اعمال خشونت همه گستر نسبت به زنان گماشته شده اند.

جنبش زنان در این جوامع بویژه در ایران یکی از فعالترین و پیگیرترین جنبشهای اجتماعی در امر مقابله با سرکوب و بیحقوقی محض اجتماعی بوده است. رژیمهای مرتجع منطقه و نهادهای اسلامی در قدرت، تلاش کرده اند تا با زور سرنیزه زنان را تمکین به قوانین نابرابر سرمایه داری و فرهنگ اسلامی کنند ولی به اعتبار مقاومت میلیونها زن از ایران گرفته تا مصر و تونس، نتوانسته اند زنان را از صحنه مبارزه خارج و یا براحتی آنان را حتی موقتا به عقب برانند. که چرایی اش را باید در روند مبارزه جهانی زنان برای دستیابی به برابری واقعی دانست که امری بازگشت ناپذیر است و در جان اجتماعی جامعه ریشه دوانده، و دقیقا به این دلیل است که ارتجاع اسلامی چنین سرسختانه به نفی حقوق برابر و انکار هویت انسانی زنان پرداخته و آنان را “ام الفساد” تعریف کرده و شالودۀ هویت سیاسی- مذهبی اش را بر زن آزاری و مردسالاری محض پی ریزی کرده است. جمهوری اسلامی ایران بیش از سه دهه است که مذبوحانه تلاش کرده است که زن آزاری را به یک نُرم اجتماعی و یک فرهنگ عمومی در این جوامع تبدیل کند ولی با مبارزات و اعتراضات عمومی زنان در اشکال و انحاء مختلف حتی قادر نبوده است آنرا در شکل یک قانون رسمیِ کمابیش قابل تحمل بخورد زنان بدهد. یکی از معضلات دائمی رژیم از ابتدای قدرت گیری اش تابحال همواره همین مسئله کنترل زنان و به تسلیم کشاندنشان بوده که هنوز هم با نافرجامی روبرو گشته است. و برعکس شاهد بوده ایم که با کمترین گشایشی در فضای سیاسی- اجتماعی ایران، جنبش زنان هم  شکوفایی تازه ای در جهت تعرض به زن ستیزی رژیم از خود نشان داده است.

از آنجا که این شرایط اجتماعی ضد بشری و تحمیل شده بر زنان فقط مختص به جامعه زنان نبوده بلکه این تحقیر و فرودستی قانونی و غیر رسمی شامل جوانان، کودکان و دیگر آحاد جامعه نیز میشود. و از آنجا که زنان اولین قربانیان انواع دیگر ستمهای طبقاتی و مذهبی هستند، مسئله زنان امر جنبشهای اجتماعی دیگر نیز هست، و جنبش زنان را هم نمی شود بطور کلی از مبارزات طبقاتی منفک کرد.

 به بیانی دیگر، اگر زنجیره جهانی خشونت به زنان، میلیونها زن را در مبارزه و سرنوشتشان در کنار همدیگر قرار میدهد، بهمان اندازه هم موقعیت زنان و سرکوب و تحقیر اجتماعی شان آنان را در کنار جنبشهای انقلابی دیگر قرار میدهد. و تنها در کنار پیوند ارگانیک آنان با مبارزات جاری کارگران، دانشجویان، جوانان و هر جمعیت آزاده و عدالت جویی دیگری است که مبارزات زنان را، هم به پیروزی امید آفرین میکند و هم میتواند ضامن بقای دستاوردهایشان باشد.

سازمان اتحاد فداییان کمونیست هر انسان آزاده و برابری طلبی را به حمایت و همیاری جنبش زنان فرا میخواند.

واز شما دعوت میکند درهرمکان و موقعیتی که هستید، به استقبال هشت مارس بروید ودرسطحی گسترده تروبا همبستگی بیشتری علیه  رژیم اسلامی ایران

وقوانین زن ستیزش بمیدان آمده و  به ارتجاع ضد زن  حاکم بر ایران، ” نه” بگوئید.

گرامی باد هشت مارس روز جهانی زن

پُر توان باد مبارزات زنان علیه ستم جنسی و نابرابری اجتماعی

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فداییان کمونیست  هشتم اسفندماه 1392

برابر با 27 فوریه 2014

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »