اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

از شاهزاده شیرین زبان

از شاهزاده شیرین زبان

طنز

ازشاهزاده شیرین زبان  ما درمصاحبه اخیراش با تلویزیون من وتو که با اقبال طرفداران اش مواجه شده است  میشنویم که : اگر ایران یکپارچه را قبول دارید که هیچ! اگر ندارید یعنی می‌خواهید ایران تکه تکه شود!

به این شاهزاده خیلی وطن «پرست » باید گفت که  آخروطنی که درآن  چه هنگام فرمانفرمائی  شاه و چه فرمانفرمائی نایب آمام زمان، برای ساکنین اش جز تشدید استثمار و بی حقوقی ،اعمال ستم های رنگارنگ ملی ، جنسی ، مذهبی وتخریب محیط زیست، جنگ وآوارگی ، بیکاری وفقرو نداری و سرکوب و زندان وشکنجه وکشتار درخیابان واعدام درزندانها وهزاران ناهنجاری دیگر برای اکثریت مردم وثروت بیکران برای اقلیتی صاحب  قدرت وثروت ثمره دیگری دربرنداشته است به فرض چند پارچه  شدن آن چه فرقی به حال این اکثریت همیشه محروم دارد؟!!- طناز ممدقلی زاده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »