اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

ادامه نسل کشی در فلسطین و جنایت هولناک در رفح

رژیم  نژادپرست اسرائیل درادامه نسل کشی فلسطینیها، درحمله ای وحشیانه گذرگاه رفح و اردوگاه آوارگان فلسطینی را بمباران کرد و متعاقب آن  با حمله زمینی به این منطقه که آخرین پناهگاه مردمان جنگ زده و آواره فلسطینیها است،  بیش از 48 نفر از مردم را کشت و صدهانفر زخمی برجای گذاشته و محل اسکان و چادرهای آنها نیزتوسط بمبهای آمریکائی به آتش کشیده شدند. بسیاری از قربانیان این حمله وحشیانه زنان و کودکان بودند . شبکه های تلویزیونی تصاویری جانکاه ازاجساد زخمی و سوخته شده کودکان را نشان دادند .

طبق گزارشات سازمان ملل، بعداز حملات اخیر به رفح،  بیش از 1 میلیون فلسطینی که در این اردوگاه ها پناه گرفته بودند، آواره شده اند. علاوه بر آن  گذرگاه رفح مبادی اولیه کمک رسانی به  آوارگان فلسطین بود که اکنون با مسدود شدن آن، خطر مرگ از گرسنگی و بی امکانی جان میلیونها فلسطینی را تهدید میکند. این منطقه را خود ارتش اسرائیل بعنوان منطقه امن برای پناهندگان تعیین کرده بود!. از اکتبر سال گذشته تاکنون بیش از 36 هزار فلسطینی کشته ، 80 هزار زخمی و عده بیشمار دیگری هنوز زیر آوارهای ناشی از بمباران مناطق مسکونی مدفون شده اند.

دو روز قبل از این حملات، بر اساس حکم دادگاه بین المللی دادگستری،  اسرائیل میبایست فورا حمله به رفح را متوقف میکرد .  اما تجربه نشانداده است که اسرائیل تحت حمایت غرب به رهبری امپریالیسم آمریکا، از بدو تاسیس اش تا کنون هرگز کوچکترین وقعی به مصوبات سازمانهای بین المللی  ننهاده است و تمام قطعنامه های سازمان ملل را زیر پا گذاشته است بدون اینکه مجازاتی متوجه آن بشود. چرا که اسرائیل تاسیس شده است تا منافع اقتصادی، سیاسی و ژئوپلتیک آمریکا و دیگر کشورهای امپریالیستی غرب در منطقه را پیش ببرد . بی جهت نیست که برغم  اعتراضات  گسترده  مجامع بین المللی  وافکارعمومی جهان نسبت به نسل کشی درغزه، سیل سلاح های کشتار جمعی توسط آمریکا وسایر کشورهای غربی به سوی اسرائیل سرازیر میشود و یا قطعنامه های سازمان ملل مبنی براعلام آتش بس و توقف جنگ، یکی پس از دیگری توسط آمریکا و تو میشوند .

واقعیت این است که  پشت دعاوی و ادعاهائ توجیه گرانه کشورهای غربی برای حمایت از نسل کشی اسرائیل در فلسطین،  منافع اقتصادی کلان و رقابت های ژئوپلتیک نهفته است. روشن است که در چهارچوب این استراتژی، توهم به  حل مشکل هشتاد ساله فلسطین با  تحریک احساسات انساندوستانه در میان رهبران قدرتهای امپریالیستی غرب، هیچ جایگاهی ندارد . تردیدی نیست که روشنگری افکارعمومی، سازماندهی اعتراضات و شرکت در گردهمائیها دراعتراض به نسل کشی در فلسطین، دفاع از حق تعیین سرنوشت آنها تاثرات انکارناپذیری در تغییر توازن قوا به نفع توده های محروم وستمدیده مردم فلسطین و پایان خونریزی دارد و وظیفه هر انسانی است که در این اقدامات شرکتی فعال داشته باشد . در عین حال این واقعیت را نباید فراموش کرد که در کنار پشتیبانی افکار عمومی جهان، عنصر تعیین کننده در صحنه نبرد، مقاومت و مبارزه متحد توده های زحمتکش فلسطین، بویژه طبقه کارگر وزحمتکشان این سرزمین است که میتواند با عقب راندن سنگر به سنگر دشمنان خود و پایان دادن به دخالت کشورهای امپریالیستی و ارتجاع منطقه و نیز جریانات نژادپرست و مردم ستیز در قالب دولتها و گروه ها و سازمانهای مختلف، حق تعیین سرنوشت خویش را به کف آورند . تنها در اینصورت است که چشم انداز پایان قطعی جنگ و خونریزی و آوارگی و در بدری مردم ستمدیده فلسطین و صلح پایدار در افق تاریخ خونین این منطقه پدیدار خواهد شد .

پیروز باد مبارزات رهائی بخش طبقه کارگر وتوده های زحمتکش فلسطین

زنده باد آزادی و سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست   دهم خرداد ماه 1403

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »