اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

ادامه اعتصابات واعتراضات کارگران نیشکرهفت تپه ولزوم ارتقاء سطح مطالبات

درپی نقض مکرر وعده ووعید های  کارفرما و نمایندگان دولت برای رسیدگی به خواست ها ومطالبات کارگران نیشکرهفت تپه و دستگیری تعدادی ازکارگران ،ازروز چهارشنبه  15 فروردین  کارگران بخشهای مختلف این شرکت دست ازکارکشیدند.

درورجدید اعتصابات واعتراضات کارگران نیشکرهفت تپه ازروز هفتم فروردین ماه امسال اغاز شده است . کارگرانیکه هنوز حقوق معوقه بهمن و اسفند ماه سال گذشته رادریافت نکرده اند،با اعلام واگذاری بخشی از منطقه کشاورزی این شرکت به بخش خصوصی و خبر احتمال اخراج کارگران، ازروز هفت فروردین دست به اعتصاب و تجمع زده و به سمت بازار حرکت میکنند.روز هشتم فروردین  بعد ازتجمع درمحوطه کارخانه به سوی کوی ایلام ،محل مسکونی مهندسان حرکت کرده ودرمقابل درب ورودی با مامورین حراست و محافظین مدیریت درگیر شده وارد محوطه میشوند که به تیراندازی و درگیری منجر میشود.اما هیچ کس حاضر به پاسخگوئی به مطالبات کارگران نمیشود.درپی تداوم اعتراضات، مدیریت  هفت تپه  تحت عنوان جلوگیری از «صدمات و تعیین تکلیف» کارخانه، واحد های تولیدی را تعطیل میکند. روز نهم فروردین برغم اعلام تعطیلی کارخانه ازسوی مدیریت ،کارگران سومین روز اعتصاب خود را باتجمع درمقابل کارخانه ادامه میدهند.سپس کارگران به سمت فرمانداری شوش حرکت کرده و در آنجا تجمع نموده وخواستار پرداخت حقوقهای معوقه میشوند. کارفرما برای پرداخت حقوق های معوقه دوماه فرصت میخواهد که مورد قبول کارگران قرارنمیگیرد.درعین حال نیروهای امنیتی درپی فرصت دیگری هستند تا با ایجاد رعب و وحشت ودستگیری  عده دیگری ازکارگران به اعتصابات وتجمعات پایان دهند. لازم به ذکراست که درطول سال گذشته بیش از یکصد تن ازکارگران این شرکت احضار و بازداشت شده اند .روز ٩ فروردین ۶ نفر از کارگران به اسامی حسن نعامی، حمید کثیر، کریم دبات، مجید چعب، احمد چنانی، کریم زبیدحبیب که همراه دیگر کارگران هفت تپه در راه آمدن به شوش برای شرکت در تجمع کارگران جلوی فرمانداری بودند توسط نیروی انتظامی بازداشت و به زندان دزفول منتقل میشوند.و برای بیست تن دیگر احضاریه صادرمیشود. اسامی تعدازی از انان به شرح زیر است: سید حسن فاضلی، فواد الکثیر، ساجد الکثیر، حسن الکثیر، محمد خنیفر، سعید منصوری، مهدی ثاعمی، چاسب همدانی – روز جمعه ١٠ و شنبه 11 فروردین نیز تجمعات ادامه مییابد. روز یکشنبه ۱۲فروردین قرار شده بود بعد از راه‌اندازی تولید ظرف ۴۸ساعت کارگران زندانی را آزاد کنند.اما پس از گذشت چندروز نه تنها کارگران دستگیر شده آزاد نمیشوند بلکه لیست دیگری ازکارگران تهیه میشود که میباید اخراج شوند .

بدین ترتیب روشن است که رژیم  درراستای سیاست واگذاری موسسات به بخش خصوصی که مستلزم  اخراج بخشی از کارگران ، نوسازی کارخانه و نیز  تغییر درکاربری محل تاسیس و زمینهای متعلق به کارخانه است ، طریق سرکوب و خواباندن اعتراضات کارگران و مجبور کردن آنها به راه کارهای پیشنهادی خود گرفته است.

برای کارگران نیشکر هفت تپه باید روشن شده باشد که سیاست واگذاری صنایع و کارخانه ها به بخش خصوصی  با هرتبعات ضد کارگری که داشته باشد، توسط دولت سرمایه داران بمورد اجرا گذاشته خواهد شد . این سیاست اقتصادی درچهارچوب نظام سرمایه داری، سیاستی است که توسط  ستاد های سرمایه جهانی اتخاذ شده و توسط دولت ها و سیستم های محلی به اجرا گذاشته میشود. دراجرای این سیاست ،اخراج های گسترده،تحت عنوان «تعدیل نیروی کار»،نپرداختن بموقع دستمزدها ،تغییر درمحل کارخانه و کاربری زمینهای متعلق به آن ، تعطیل و فروش زمینهای کارخانه درمحل هائیکه داخل محدوده های شهرها قراردارند ،تشدید استثمارو…ازجمله نتایج اجرائی شدن این سیاست است. بنا براین اعتصابات و اعتراضات کارگران یا با اخراج و سرکوب و یا بابازخرید و بازنشست کردن کارگران مواجه است .درخلال این تغییر وتحولات درساختاربحران زده اقتصادکشور، کارگران درعین تاکید برخواست ها و مطالبات صنفی خود،ازجمله آزادی کارگران زندانی وزندانیان سیاسی، میباید از دایره این مطالبات خارج شده و خواستهای پایه ای تری ،نظیر تامین اجتماعی و حقوق بیکاری با شمولیت همه کارگران و حق تشکل، کار،مسکن وآزادی را مطرح کرده و مبارزات خودرا ازحالت تدافعی درآورند. ارتقاء سطح  مطالبات  مبارزات کارگران را ازدایره فقط تحقق خواست های تدافعی روزمره مربوط به این ویا آن واحد تولیدی خارج میکند که رژیم اغلب با وعده ووعید وسردواندن ازپاسخ به آنها شانه خالی میکندو مبارزات کارگران را به سمت تامین پایه ای ترین خواست های خود درمقابله با تبعات سیاست اقتصادی رژیم سوق داده و اتحاد و همبستگی کل کارگران وحقوق بگیران را جلب میکند. ارتقاء سطح مطالبات و تشدید مبارزات تنهاراه تحقق مطالبات کارگران ازجمله کارگران مجتمع نیشکرهفت تپه درشرایط فعلی است.

ماتمام کارگران را به حمایت ازکارگران اعتصابی و اتحاد حول شعار کار-مسکن- آزادی- فرامیخوانیم

همبستگی واتحاد حول خواست ها وشعارهای پایه ای وتعرضی، ضامن  تحقق  مطالبات اقتصادی وسیاسی کارگران است

سازمان اتحادفدائیان کمونیست

15فروردین 139

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »