اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

ادامه اعتراضات عمومی وضرورت گسترش مضمون طبقاتی جنبش

درسومین روزاعتراضات و تظاهرات توده های زحمتکش مردم علیه سیستم اقتصادی و سیاسی موجود ونظام حاکم برکشور کسترش یافته و چند شهردیگرازجمله تهران را نیز دربرگرفت ،امروز یازدهم مرداد تظاهرات در شهرهای اصفهان ، نجف آباد ، شیراز ، قهدریجان، گوهردشت، کرمانشاه،مشهد،اهواز،رشت وچند منطقه از شهر تهران باشعارهای اقتصادی وسیاسی رادیکال وضد نظام استثمارگر و ستمگر و استبدادی توام بود . یورش نیروهای سرکوبگررژیم  نتوانست جلوی گسترش وتداوم اعتراضات عمومی را بگیرد.

اعتراضات وتظاهرات روزهای اخیر ادامه جنبش عمومی کارگران وزحمتکشان وستمدیدگانی است که علیه گرانی، فقر و بیکاری،فساد و ستم واستثمار وزور و سرکوب به پاخواسته اند . و با شعارهائی نظیر « مرگ بردیکتاتور ،مرگ برگرانی ،مرگ بربیکاری ،اصلاح طلب اصول گرا دیگه تمام ماجرا، بیکاری تورم دیگه نداریم ماتحمل…»خواهان تغییرات بنیادی دروضعیت موجود هستند.

زمان آن رسیده است که مضمون شعارها و مطالبات اقتصادی وسیاسی توده های زحمتکش باواقعیت های موجود جامعه طبقاتی ایران انطباق یافته و سمت وسوی روشن تری بخود بگیردو نه فقط سیستم سیاسی ،بلکه نظام اقتصادی  وبنیانهای اساسی نظام حاکم رانیزبه چالش بکشد.

درشرایطی که طبقه حاکم واستثمارگران وسرکوبگران درتلاشند تا باحمایت ضمنی از مطالبات صنفی توده های مردم ،مسئله «نان» را معضل اصلی اعتراضات توده ای جازده و اعتراضات گسترده توده ای علیه کلیت نظام حاکم را به خواستهای رفاهی تقلیل دهند و درشرایطی که امپریالیستها وپایگاه های داخلی آنهادرپی جا انداختن آلترناتیوهای خود وپیشبرداهداف خویش به هروسیله ممکن هستند، ضرورت برپائی و حفظ استقلال طبقاتی کارگران درنبرهای روزمره کوچک و بزرگ و برجسته کردن مطالبات اقتصادی و آلترناتیو سیاسی طبقه کارگر و توده های زحمتکش مردم ازاهمیت حیاتی برخورداراست .تلفیق خواست های اقتصادی با خواست های سیاسی طبقه کارگر بویژه کارگران آگاه به منافع طبقاتی خود و نیزکمونیستهائی که درصحنه نبرد حضوردارند ، میتواند وسیعترین توده هارا به میدان مبارزه جلب کرده و زمینه سازماندهی،  و کسترش هدفمند مبارزه را تسریع کند.  کارگران وزحمتکشان باید بدانند زیرسرنیزه سرکوب حاکمان  چه کسانی آنهارا استثمارو غارت وچپاول میکنند.چه کسانی خواهان تنها تغییرات جزئی به نفع خود درحاکمیت سیاسی وساختاراقتصادی هستند و چه کسانی منافع خودرا با اقدامات دول امپریالیستی هماهنگ کرده و درراه استقلال طبقاتی ، آگاهی ،سازمانیابی و پیشروی طبقه کارگر وزحمتکشان سنگ اندازی میکنند.

سازمان اتحادفدائیان کمونیست درتلاش برای گسترش مبارزه انقلابی به عرصه‌های نوین، به اعتلای هر چه بیشتر مضمون طبقاتی جنبش و فشرده‌تر ساختن پیوند عناصر آگاه و انقلابی با توده‌های زحمتکش یاری خواهد رساند. فعالین سازمان ازنزدیک ودرمیدان نبرد حضوردارند وباارزیابی مطالبات و روند مبارزات طبقه کارگر وتوده های زحمتکش مردم ،درحد توان خود رهنمود های لازم رادرجهت گسترش مبارزه ارتقاء سطح  ومضمون طبقاتی مبارزه و نیز مسئله سازماندهی را ازوظایف مبرم خود میدانند وبه سهم خود درتقویت این مبارزات وتبلیغ و ترویج برنامه واهداف آن کوشش خواهندنمود. به رهنود ها ی سازمان که دراطلاعیه ها و تراکت های کوتاه نظیم میشوند وعلاوه بر مدیای اجتماعی توسط فعالین وهواداران سازمان درمحل کاروزندگی توده های بجان آمده پخش  میشوند، بدقت توجه کنید و برای مبارزه ای هدفمند،سازمانیافته وبابرنامه، به صفوف ما بخشی ازکارگران وزحمتکشان متشکل دراتحادفدائیان کمونیست ،بپیوندید.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی  برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحادفدائیان کمونیست

11مردادماه 1397

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »