اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

احزاب ،سازمانها وایرانیان مبارز

فراخوان برای نجات جان زندانیان سیاسی

آخرین اخبار حاکی از آن است که شش تن اززندانیان سیاسی زندان ارومیه به نام های سامان نسیم،سیوان نژادی،ابراهیم عیسی پور،علی افشاری،حبیب افشاری ویونس آقایان  که دربیدادگاه های رژیم به اعدام محکوم شده اند ، به مکان نامعلومی انتقال یافته اند. انتقال این زندانیان به مکان نامعلوم احتمال اعدام آنهارا قوت بخشیده است.همبندان آنها نیز اعلام کرده اند که این زندانیان به احتمال زیاد برای اجرای حکم اعدام ازبند خارج شده اند. بعد ازاعتصاب غذای زندانیان سیاسی ارومیه، سردمداران رژیم برای انتقام کشی اززندانیان و ایجادجورعب ووحشت درجامعه فشاربه زندانیان سیاسی را افزایش داده اند و اینک خطر حتمی جان زندانیان سیاسی ،بویژه شش زندانی سیاسی محکوم به اعدام را تهدید میکندو برای نجات جان آنها به اقدامات فوری نیازاست.

احزاب ،سازمانها وایرانیان مبارز

دفاع ازجان زندانیان سیاسی وظیفه ای انقلابی و انسانی هرکسی است که دل درگرو آزادی دارد.اینک شش تن اززندانیان سیاسی با خطرحتمی اعدام مواجه اند. درداخل و خارج ازکشور به هرصورتی که امکانپذیراست صدای اعتراض خودرا برعلیه ددمنشی های رژیم بلند کنید. افکارعمومی محل کاروزیست خودرادرجریان قراردهید وآنهارابه اعتراض جهت متوقف کردن اعدام ها فرابخوانید.عدم مقابله جدی با اقدامات جنایتکارانه رژیم واعدام این زندانیان سیاسی مقدمه اعدام های بعدی و تشدید سرکوب و بگیرو ببند درجامعه خواهد بود.ما احزاب وسازمانهای سیاسی وتشکلهای مدنی را به اتحادعمل برای اعتراض به اقدامات جنایتکارانه رژیم و متوقف کردن اعدام ها فرامیخوانیم.

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

29بهمن ماه 1393

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »