اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اتحاد وتداوم مبارزه رمزپیروزیست

عظیم ترین حرکت توده های وسیع مردم درواکنش به قتل مهسا امینی بدست ارگان سرکوبگر”گشت ارشاد” رژیم جمهوری اسلامی، پیروزی بزرگی برای توده های مردم ایران بویژه زنان محسوب میشود. اتحاد درمبارزه وهمبستگی سراسری طیف های گسترده ای از توده های تحت ستم واستثمار وتبعیض ونابرابری  وبرامد گسترده نیروهای سیاسی و تشکلهای کارگری، دانشجویان، جوانان ، هنرمندان ، بازنشستگان، ودیگرتوده های بستوه آمده ازنظام سرکوبگرحاکم، با پیشگامی زنان  درسراسرکشور درمبارزه مشترک علیه تعرض به حقوق زنان تحولی سترگ درپیشروی جنبشهای اجتماعی برعلیه نظام حاکم محسوب میشود. شهرهای کردستان یکپارچه دست به اعتصاب و اعتراضات خیابانی زدند،تا به امروزده ها شهر وشهرستان درسرتاسرکشورازجمله تهران، کرج، اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز، رشت، ساری، گرگان، اراک، زنجان، کرمان، ارومیه، خرم آباد، بندرعباس، سبزوار، بیرجند، قزوین، قم، همدان، رفسنجان جزیره ی کیش، سنندج، آبدانان، کرمانشاه به این اعتراضات پیوستند،زنان حجاب ازسربرگرفتند واین مظهرتحجروتاریک اندیشی وظلم وتبعیض را درآتش افکندند ومیلیونها نفر اعتراض ونفرت حود ازحکومت اسلامی و مافیای قدرت وثروت را فریاد زدند. دربسیاری ازشهرها محلات ازلوث وجود نیروهای سرکوبگر پاک و کنترل آنها بدست توده های ستم دیده افتاد.

دراین رزم دلاورانه به آنچه که به بهای رنج وشکنج  و مقاومت شجاعانه زنان وتوده های ستم دیده بدست آمده است نبایداکتفاکرد.

 دست آورد های رزم انقلابی امروزرا به نکته اتکای جنبش بالنده فردا تبدیل کنیم.ضمن تلاش در راه تحقق اهداف عاجل، هدف نهائی  درمبارزه برای رسیدن به ازادی وجامعه ای عاری ازستم واستثماروزوروسرکوب را فراموش ننمائیم.

 اتحاد-مبارزه واستمرار جنبشهای اجتماعی وتلاش برای متحد شدن در یک جبهه انقلابی بمنظور سرنگونی انقلابی نظام حاکم وتغییرات بنیادی درساختاراقتصادی واجتماعی ایران مبتنی برشوراها، پیروزی نهائی وسرانجام بدست آوردن حق تعیین سرنوشت خود بدست خویشتن را ممکن خواهدکرد.

یدی شیشوانی 27 شهریور 1401

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »