فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

 آزادی زندانیان سیاسی و توقف دستگیریهاو شکنجه واعدام ازخواستهای عاجل خیزش انقلابی

جمهوری اسلامی محسن شکاری جوان ۲۳ ساله، نان آورخانواده ومبارز راه آزادی  ورهائی ویکی از دستگیرشدگان اعتراضات اخیر را اعدام کرد. رژیم ددمنش جمهوری اسلامی درهراس از تداوم خیزش انقلابی  وگسترش اعتراضات توده ای،  سیاست سرکوب وایجاد جورعب ووحشت درجامعه را تشدید کرده است . تابه امروز صدها تن ازمعترضین بشمول ده ها کودک ونوجوان بدست دژخیمان رژیم به قتل رسیده اند .هزاران نفر دستگیر شده اند وصدها نفرمفقودالاثراعلام شده است . علاوه بر اعدامهای مخفیانه و کشتارهای زیرشکنجه درزندانها، اکنون رژیم علنا شروع به صدورواجرای احکام اعدام  وزندانهای طویل المدت برای محبوسین کرده است.

  آزادی زندانیان سیاسی  و توقف دستگیریهاو شکنجه واعدام ازشعارها و خواستهای اولیه تمام خیزشها و انقلابات واعتراضات اجتماعی درجهان بوده است چرا که درهراعتراض اجتماعی وقیامی  که برعلیه طبقه حاکم ویا ساختارهای سیاسی مستبد براه میافتد،علاوه برزندانیان سیاسی قبلی، دستگیری های وسیع فعالین و شرکت کنندگان دراعتراضات، زندان وشکنجه واعدام نیزتوسط حکومتگران تشدید می شود.اکنون که  درکشاکش انقلاب وضدانقلاب درایران، سردمداران رژیم شمشیرازروبسته  وبرای حفظ قدرت وثروت  خودبه هرجنایتی دست میزنند، جان زندانیان سیاسی درخطرحتمی قرارگرفته است وخواست توقف سرکوب ، دستگیری واعدام  وآزادی زندانیان سیاسی درمبارزات جاری ضرورتی دوچندان یافته است .

 ما همه  زنان و مردان مبارز،خانواده ها ، دانشجویان وکارگران وزحمتکشان  و بویژه جوانان را فرامیخوانیم  که ضمن تداوم مبارزه با تمام توان درسطح داخلی وبین المللی درباره اقدامات وحشیانه وانسان ستیزانه رژیم وخطراعدام وسربه نیست کردن زندانیان سیاسی به افشاگری و مقابله  بپردازند. درمحل کار وزیست، ودراعتراضات و اعتصابات وتظاهرات خود بموازات طرح شعارهای محوری، خواستار توقف  صدوراحکام اعدام وآزادی زندانیان سیاسی بشویم . آزادی زندانیان سیاسی وتوقف صدوراحکام اعدام  جزئی جدائی ناپذیراز خواستهای جنبش انقلابی درراه  رهائی ازستم واستثمار وتبعیض و نابرابری است. بدون شک با اتحاد و تشدید مبارزه درداخل وخارج کشورمیتوان به  سیاست سرکوبگرانه و ددمنشانه رژیم مهارزده ودرتداوم مبارزه به حیات مستاصل آن نیز پایان داد.
گرامی باد یاد محسن شکاری و همه جانباختگان راه آزادی
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی

زنده باد سوسیالیسم  – سازمان اتحادفدائیان کمونیست ۱۷ آذر۱۴۰۱

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »