فهرست

افزایش قیمت بنزین و تاثیر آن بر زندگی کارگران و زحمتکشان . درباره کنوانسیون ((سی.اف.تی)) . کنگره ی فعالین جنبش های اجتماعی و ضد سرمایه داری کشورهای امریکای مرکزی در گفتگو با رفیق خسرو


پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*