فهرست

روژآوا در نزاع کار- سرمایه

نوشتار زیر نگاهی گذرا به روژاوا ۱ نقش حزب کارگران کردستان ،» فدراسیون شمال کردستان « و تاریخچه تاسیس
و رهبری این حزب دارد. بدنبال به پایه های مادی پاگیری روژاوا می پردازد و این رُخداد را در بطن مناسبات
اقتصادی، سیاسی، تاریخی و ژئوپولیتیکی خاورمیانه مورد مطالعه قرار میدهد. در خاتمه جایگاه روژاوا در توازن
کار- سرمایه مورد ارزیابی قرار می گیرد.

Download (PDF, 1.54MB)

 


پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*