فهرست

اوضاع پس از کودتای ترکیه چگونه است، حزب حااکم پس از تصفیه های عظیم که خود به یک کودتا علیه کودتا مبدل شده است تا چه حد توانسته است بر اوضاع حاکم شود؟

اوضاع ترکیه پس از کودتا و وضعیت جنبش کرد و انقلابی در ترکیه و سوریه در گفتگو با شریف شریفیان


پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*