فهرست

از کمونیسم تا کمونالیسم

نوشتار حاضر در گذاری نظری- تاریخی به چگونگی پاگیریِ ایده کمونالیسم می پردازد؛
ایده ای که از جانب بعضی چپ ها ٬ آنارشیست ها و کمونیست هایِ سابق ٬ به عنوان یک راهکارِ
سیاسیِ متکامل و مدرن تبلیغ می شود.
نازنین و یامین

Download (PDF, 934KB)

 

 


پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*