فهرست

fedayi communist

 

پیام نوروزی سازمان اتحادفدائیان کمونیست

 کارگران و زحمتکشان– بهاربا تمام جلوه هایش ازراه میرسد ،سازمان اتحاد فدائیان کمونیست با قلبی سرشار از امید به آزادی ، سعادت و بهروزی توده های کارگر وزحمتکش مردم ایران وجهان ، فرارسیدن سال جدید ۱۳۹۷شمسی و بهار زندگی بخش را به همه شما شاد باش می گوید. سال گذشته را همراه با بیم وامید سپری کردیم. ازیکسو شاهد تداوم تعرضات گسترده اقتصادی، سیاسی، اجتماعی وفرهنگی  نظام سرمایه داری وصاحبان قدرت وثروت به  سطح معیشت کارگران ، زحمتکشان و  سرکوب حرکت های اعتراضی آنان بودیم وازسوی دیگر شاهد گسترش اعتصاباتادامه مطلب


زنجیر را بشکن ، تقدیم به دختران خیابان انقلاب ، تدوین کلیپ , فرهنگ

زنجیر را بشکن ( کلیپ )


مصاحبه نشریه کارکمونیستی با رفیق نوشین شفاهی درباره مبارزات زنان درآستانه ۸مارس

کار: رفیق نوشین، درآستانه هشتم مارس روزجهانی زن هستیم . موقعیت مبارزات زنان ایران درشرایط فعلی چگونه است و طی یکسال گذشته  چه تحولاتی در جنبش برابری زنان بوجود آمده است؟ نوشین : بنظر من جنبش زنان در حال حاضر در یکی از حساسترین مقاطع مبارزاتی اش قرار گرفته است که میتواند نیروی بسیار عظیمی را وارد صحنه مبارزات سرنگونی طلبانه کند. حرکت اخیر ” دختران خیابان انقلاب” ظرفیت بالا و خلاقیت پویای جنبش زنان را بخوبی بنمایش گذاشت که گویای این واقعیت غیر قابل کتمان است که زنان ایرانادامه مطلب


گرامی باد ۸مارس روزجهانی همبستگی با مبارزات زنان

هشتم مارس  امسال مصادف است با اوج گیری مبارزات زنان ایران علیه تبعیضات جنسی و قوانین ومقررات و سنت های زن ستیز ومردسالار درجامعه. بموازات اوج گیری اعتراضات واعتصابات کارگری و تظاهرات گسترده دیماه امسال ،اقدامات  زنان پیشرو که به دختران خیابان انقلاب، معروف شدند، برعلیه حجاب اجباری این سمبل ارتجاع مذهبی و شرکت گسترده زنان دراعتصابات واعتراضات کارگری وحرکتهای اعتراضی توده ای، برگ نوینی را به تاریخ مبارزات زنان ایران برای ازادی و ورهائی ازستم واستثمار، افزود. زنان ایرانی درمبارزه با آپارتاید جنسی  نه تنها با یکی از زنادامه مطلب


پیرامون توافق اولیه نیروهای کرد در عفرین، با سوریه، روسیه و ایران

رویترز اعلام کرد که «یگان های مدافع خلق» با حکومت اسد به این توافق رسیده اند که نیروهای سوریه کنترل عفرین را بدست گیرند. در پس این اعلام رویترز، تلویزیون دولتی سوریه نیز اعلام کرد که نیروهای این کشور در عرض چند ساعت در شهر عفرین خواهند بود. این یک توافق اولیه است، چرا که به صراحت اعلام شده است که هیچ توافق سیاسی در این زمینه صورت نگرفته است. یک چنین پیشنهادی در قبل از حمله ترکیه به عفرین، از طرف روسیه به نیروهای «یگان های مدافع خلق»، ارائهادامه مطلب


تداوم اعتراضات ، زمینه اتحادهای اجتماعی کارگران و زحمتکشان را امکانپذیرتر ساخته است

برغم کاهش دامنه اعتراضات خیابانی اما همانطور که از پیش معلوم بود،جنبش اعتراضی واجتماعی سراسری درایران قصد ارامش و ایستادن ندارد،چرا که این جنبش گسترده وسراسری نتیجه تلنبار شدن مطالبات اقتصادی و سیاسی توده های زحمتکش مردم ایران است که پاسخش از طرف طبقه حاکم و نظام سیاسی آن زندان ، شکنجه ، سرکوب و تشدید استثمار طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه و راندن بیش از ۸۰ درصد جامعه به زیر خط فقر بوده است. البته زیر سرنیزه سرکوب و نفی ابتدائی ترین حقوق و آزادیهای سیاسی و مدنی ،طبقهادامه مطلب


پرسش و پاسخ

متن پیاده شده چند پرسش از رفیق یدی شیشوانی بمناسبت چهل و هفتمین سالگرد حماسه سیاهکل نظرتان درباره زمینه های شکلگیری سازمان و نقش مبارزه مسلحانه  چیست؟ درباره علل وزمینه های  تولد و عروج فدائیان خلق  مطالب زیادی گفته ونوشته شده است  که البته هرآنجا که بنا برکتمان حقایق و تحریف تاریخ نبوده، بسی ارزشمندند است ومیتواند بعنوان تجربیات تاریخی  مورد استفاده نسل جوان مبارزین قرار گیرد و آنجا هم که با هدف تحریف تاریخ  وکتمان حقایق استواراست البته، میتواند  ذهنیت نسل جوان را مغشوش کرده و آنها را از دانستنادامه مطلب


درباره دوران – بخش ۲

درباره دوران  برگرفته ازکتاب «انقلاب ایران ووظائف پرلتاریا» نوشته شده در۱۳۶۲ بدین ترتیب بورژوازی درراس این دوران که از۱۷۸۹ آغازتا۱۸۷۱بطول انجامید ،قرارگرفت . محتوای اصلی این دوران عبارت است ازالغاء استبدادفئودالی وبرقراری شالوده های نظم بورژوائی. پدیده های نمونه وارآن جنبشهای بورژوادموکراتیک بطورعام وجنبشهای رهائی بخش بورژواملی بطورخاص است . درحالیکه این عصر،عصر فراز بورژوازی ، تعالی وپیروزیهای آن است، مناسبات فئودالی وجه میرنده آن می باشد. بدین ترتیب بورژوازی درراس دوران و بعنوان محورانقلابی تاریخی آن درحال بالندگی ،پیروزی ورشد وگسترش خویش ،به همراه تکوین خود پرلتاریارانیز ازبطن جامعهادامه مطلب


نشریه کار بهمن ۱۳۹۶ ,شماره ۱۵۳


برنامه ای از کامران مهرپور میهمانان این برنامه: یدی شیشوانی - سازمان اتحاد فداییان کمونیست و حسن بهگر- ایران لیبرال برنامه پنجره گفتگو ۱۸ بهمن ۱۳۹۶- ۷ فوریه ۲۰۱۷ از تلویزیون دیدگاه

برنامه پنجره گفتگو: گفتگو با نمایندگان تشکل های سیاسی در مورد جنبش اعتراضی مردم ایران