فهرست

مصاحبه نشریه کار با سالار حسامی درباره اوضاع کردستان و روند مبارزات توده های زحمتکش کرد درسوریه

کار : رفیق حسامی طی چندسال گذشته در عراق و سوریه تحولاتی رخ داده است که تاثیرات این تحولات درکردستان عراق ، ترکیه و سوریه به مطرح شدن مسئله استقلال در اقلیم کردستان ، شکل گیری کانتون های سه گانه درکردستان سوریه ، حمله نیروهای «دولت اسلامی عراق و شام » به کوبانی و مقاومت نیروهای مسلح مردمی و نیز تظاهرات گسترده در شهرهای کردستان ترکیه شد.

قبل ازاینکه پرسش های خودمان را پیرامون تحولات فوق با شما درمیان بگذاریم ابتدا برای اطلاع خوانندگان نشریه میخواستم بصورت خلاصه مواضع سازمان پیرامون این تحولات را توضیح دهید اشاره میکنم که درسال ۱۳۸۹ کنگره پنجم سازمان گزارش سیاسی را تصویب کرد که درآن موقع ازطرف شورای مرکزی سازمان به کنگره پنجم ارائه شده بود و در بخشی ازگزارش که به منطقه مربوط بود تحلیلی ارائه شده بود که براساس آن تحلیل چنین تحولاتی قابل پیشبینی بود ازطرفی کمیته کردستان سازمان هم به این کنگره قطعنامه ای پیشنهاد کرد که درآن نیز اوضاع منطقه وضعیت احزاب سیاسی وراستای همکاریهای ما با دیگر نیروها تجزیه وتحلیل شده بود واین قطعنامه هم به تصویب رسید و دراین رابطه راه کارهای عملی هم پیشنهاد شده بود. سوال اول من این است که با توجه به تغییروتحولات صورت گرفته در منطقه ، این تحلیل ها تا چه حد با روند بعدی وقایع درکردستان همخوانی داشته است ؟

پاسخ – با درود به شما و خوانندگان عزیز نشریه کار

بگذارید قبل از تحلیل وضعیت تغییر و تحولات منطقه و اینکه میزان همخوانی تحلیلهای گذشته را با تحولات بعدی بررسی نماییم قدری در مورد خود این تغییر و تحولات و مواضع گذشته و حال به بحث و بررسی بپردازیم .

سه سال پیش و در اولین مراحل شکلگیری قیام وانقلاب در غرب کردستان و یا همانی که به آن اصطلاحا کردستان سوریه گفته میشود کمیته کردستان سازمان ضمن ارائه قطعنامه پیشنهادی به کنگره سازمان ضمن تحلیل شرایط اقتصادی – اجتماعی و سیاسی و فرهنگی بخشهای مختلف کردستان و بخصوص غرب کردستان ( کردستان سوریه ) خواهان حمایت از جنبش توده ای در این بخش کردستان و همکاری با نیروهایی شد که رهبری این جنبش را بعهده گرفته اند . در این تحلیل ما با ارزیابی اینکه در این مرحله از جنبش چنین نیروهایی بطور مشخص PKK و YPG از چه خاستگاه طبقاتی برخوردار بوده و منافع چه قشر اجتماعی را نمایندگی میکنند ، آنانرا انقلابی ارزیابی نموده و خواهان ایجاد اتحاد عملهای دمکراتیک با این جریانات در عرصه های عملی جنبش کردستان شدیم . البته چنین موضعی میتوانست و میتواند و خواهد توانست نیروهای اجتماعی کردی که تاثیرات فکری از PKK گرفته اند را در دیگر بخشهای کردستان از جمله شرق کردستان ( کردستان ایران ) و PJAK را نیز شامل گردد . ما در این مورد تحلیل مشخص و روشن داده ایم و حرکتهای عملی نیز در این خصوص و بعد از تصویب قطعنامه پیشنهادی ما به کنگره پنجم انجام شده است و فعالیتهای ما نیز حول ایجاد اتحاد عمل دمکراتیک با نیروهای اجتماعی پرو PKK در تمامی بخشهای کردستان در حال حاضر و در آینده جدی تر و گسترده تر خواهد گردید . انانی که تا دیروز ما را به گرایشات ناسیونالیستی متهم میکردند میبینیم که امروزه و با پیروزیهای جنبش مسلحانه توده ای در عرصه های سیاسی و نظامی در کوبانی بدون نام بردن از نیروهایی که سازمانده و رهبری کننده این جنبش هستند در اطلاعیه ها و بیانیه ها و فراخوانهای متعدد از ان حمایت میکنند . ما به انچه گفته ایم ایمان داریم و خود را موظف به اجرای ان میدانیم البته برخی کمبودها برای اجرای طرحهایمان وجود داشته که بنا به ویژگی درون تشکیلاتی بودن انها و عدم پرداختن به این مقوله در این بحث اما بابیستی در اسرع وقت برطرف شده و در خصوص ایجاد اتحاد عملهای دمکراتیک با نیروهای مورد نظر گام برداشت .

و اما در مورد ماهیت خواستها و مطالبات در بخشهای کردستان بازهم تحلیل ما در خصوص لزوم حمایت از مدل غرب کردستان و خود مدیریتی دمکراتیک در این بخش که آنرا در مقایسه با مدل استقرار یافته در جنوب کردستان ( کردستان عراق ) تحت نام حکومت اقلیم ، دمکراتیک ارزیابی کرده و میبینیم که برنامه دمکراتیک این کانتونها در اداره امور اقتصادی و اجتماعی و سیاسی با انچه در جنوب کردستان و در طی ۲۳ سال حاکمیت احزاب ناسیونالیستی حاکم بوده کاملا متفاوت بوده و ما نیز بر جنبه های دمکراتیک این مدل تاکید کرده و میکنیم و بر همین اساس است که در سالگرد اعلام کنتونها در غرب کردستان سازمان نیز پیام تبریک به توده های مردم کرد در کردستان بطور عام و بطور اخص توده های مردم کرد در غرب کردستان فرستاد و دستاورد عظیم کردها در غرب کردستان را ارج نهاد .انچه که امروزه در برخی بخشهای کردستان و از جانب نیروهای فاقد برنامه های دمکراتیک تحت عنوان استقلال مطرح میگردد میتواند از دو جنبه مورد تحلیل قرار گیرد . اول اینکه استفاده تبلیغاتی ازان کرده و به این طریق در صدد تهییج احساسات توده ها گردند تا نیروهای به هیجان آمده را در شرایط کنونی جذب نموده و در آینده به مصاف نیروهای دمکراتیک و بخصوص انقلاب غرب کردستان رفته و آنرا با شکست مواجه کنند . و دوم اینکه سیاستهای این جریانات حاکم در جنوب کردستان در خصوص استقلال بیشتر با سیاستهای امپریالیسم و استراتژی ان در منطقه هماهنگ است تا با اراده و خواست توده های مردم کرد . و این یکی دیگر از وجوه فرق و تفاوت مدل دمکراتیک در کردستان سوریه با کردستان عراق است . خواست و ارده توده ها و عمل نیروهای اجتماعی در این راستا هستند که ما را موظف به اتحاد و مشارکت با آنها در این خصوص میسازد ونه سیاستها و برنامه های دول امپریالیستی و ارتجاعی منطقه .

بنابراین با توجه به آنچه ذکر شد ما بر ایجاد اتحاد عمل با جریان PKK و دیگر جریاناتی که از این جریان تاثیر فکری گرفته اند در تمامی بخشهای کردستان با حفظ استقلال طبقاتی خویش تاکید میورزیم و گامهای عملی نیز در این رابطه برداشته و در آینده نیز با توان بیشتری در اینمورد عمل خواهیم نمود .

کار- رفیق سالار سازمان اتحادفدائیان کمونیست خودرا یک سازمان پرولتری وکمونیست میداند. ترکیب طبقاتی آن چه درداخل وچه خارج کشور عمدتا کارگران پیشرو وکمونیست را دربرمیگرد. هدف آن سرنگونی بورژوازی حاکم وقدرت سیاسی آن چه درپوشش حکومت مذهبی و چه غیرآن و برقراری جمهوری فدراتیو شورائی واستقرار سوسیالیسم درایران است. سئوال این است که چنین سازمانی ازنقطه نظر وظایف پرلتاریا درقبال سایر جنبشهای اجتماعی ، دراین اتحاد عمل ها چه هدفی را دنبال میکند .

پاسخ – این درست است که ما خود را یک جریان پرولتری میدانیم و هدف ما سرنگونی سیستم سرمایه داری حاکم و برقراری حاکمیت پرولتاریا است اما این ناقض فعالیت و تلاش ما برای تحقق مطالبات دمکراتیک دیگر اقشار اجتماعی تحت ستم و بخصوص ملیتهای تحت ستم ساکن در ایران نبوده و نخواهد بود . هدف ما علاوه بر رهایی طبقه کارگر و محو نظام طبقاتی مبتنی بر بهره کشی رهایی عموم خلق تحت ستم است و این زحمتکشان و ملیتهای تحت ستم را نیز شامل میگردد . ماهیت جمهوری فدراتیو شورایی نیز در همین است که علاوه بر شورایی بودن سیستم اداره امور اقتصادی – سیاسی و اجتماعی در برگیرنده تضمین حق تعیین سرنوشت ملل تحت ستم در هر شکل آن حتی تا سر حد جدایی است . علاوه بر اتحادهای طبقاتی برای تحقق خواستها و مطالبات دمکراتیک که هیچ منافاتی با خواستهای طبقه کارگر نداشته و ندارد ما بایستی وارد اتحاد عملهای دمکراتیک با جریاناتی شویم که در چهارچوب تحلیلهای طبقاتی ما در صف انقلاب جای دارند .

کار – رفیق حسامی حدود شش سال پیش قطعنامه ای درکنگره سازمان به تصویب رسید که شروط سه گانه ای را برای اتحاد عمل با احزاب وسازمانهای مختلف ملل تحت ستم ایران تعیین وپیشنهاد داده بود . محوراصلی این قطعنامه این بود که هرجریانی که درمبارزه برای رفع ستم ملی همزمان علیه ستم جنسی و طبقاتی هم جهت گیری کرده ومبارزه کند ما حاضریم با آنها وارد اتحاد عمل بشویم.

درآن زمان جریاناتی با این موضع گیری اعلام موافقت کرده وخواستار مذاکره شدند بطور مثال فرقه دموکرات آذربایجان از جمله آنها بود. اما سازمان وارد مذاکره با آن نشد.سوال این است که دراین اتحاد عمل و همکاری مشترک فکر میکنید جریانی مثل پ ک ک . ی. پ.گ پژاک …….چه تفاوتی با فرقه دموکرات دارد وتا چه حد با مواضع اعلام شده در قطعنامه مصوب کنگره چهارم در باره اتحاد عمل وهمکاری با جریاناتی که برای رفع ستم ملی مبارزه میکنند همخوانی دارند.

پاسخ – اساس اتحاد عمل ما با جریانات خرده بورژوای انقلابی بر مبنای تحلیل طبقاتی ما شکل میگیرد . اتحاد عمل دمکراتیک برای رفع ستم ملی از چهارچوبی که برنامه سازمان برای ما

روشن کرده و خارج از استقلال طبقاتی هیچگاه مورد نظر ما نبوده و نیست . ما در تحلیلمان جریانات پرو پ – ک -ک را جریاناتی با خاستگاه طبقاتی خرده بورژوایی انقلابی که منافع قشر فقیر و تهیدست و میانی خرده بورژوازی را نمایندگی میکنند ارزیابی نموده و در مرحله کنونی ما موظفیم با این جریانات حول حل مسئله ملی که در گرو سرنگونی حاکمیت تمامیت خواه و متمرکز گرای کنونی است وارد اتحاد عمل شویم .! و اما اینکه چرا با فرقه وارد اتحاد عمل نشدیم بیشتر به جنبه پراتیکی مسئله برمیگردد .

فرقه دمکرات در مقابله با جریانات پان ترکیست و ناسیونالیست افراطی از حد مبارزه تئوریک پا فراتر نگذاشته و دچار خرده کاریهایی گشته که میدان را برای گسترش و اشاعه افکار ناسیونالیستی افراطی باز گذاشته است . اما در مورد جریانات پرو پ – ک -ک میبینیم که ضمن ارائه برنامه دمکراتیک اجتماعی – سیاسی زمینه حضور و مشارکت دیگر ملیتها و اقلیتها در اداره امور سیاسی و اجتماعی فراهم گشته است . هم اکنون در صفوف دفاعی نیروهای نظامی و خود مدیریتی کانتونهای کردستان سوریه دیگر ملیتها و اقلیتهای جامعه دوشادوش کردها در حال فعالیت هستند . . در ثانی در شرایط کنونی قبلا هم تاکید نمودیم که برای مقابله با مدلهای سیاسی – اجتماعی طرح ریزی شده در منطقه وظیفه ما حمایت از مدل خود مدیریتی دمکراتیک در غرب کردستان است که میتواند کل منطقه را تحت تاثیر خویش قرار داده و تحولات مثبتی را در روند پیشبرد جنبش موجب گردد .

کار- فکر میکنید همکاری مشترک با این جریانات ،تا چه حد به روند ارتقاء سطح آگاهی وسازمانیابی توده های کارگر و زحمتکش یاری خواهد رساند ؟

پاسخ – همکاری و اتحاد عمل با این جریانات در جهت گسترش و بسط قوانین مصوبه مربوط به برابری حقوق زنان و مردان و حقوق دمکراتیک توده ها از جمله حق تعیین سرنوشت در قالب کنفدرالیسم دمکراتیک میتواند جبهه ناسیونالیسم و ارتجاع حاکم در منطقه و تفکرات پوسیده و ارتجاعی را به چالش جدی کشیده و طبقه کارگر را در امر جذب متحدین خویش برای مبارزه طبقاتی یاری رساند .

کار – رفیق حسامی به عنوان آخرین سوال ، همانطور که میدانید تاکنون اتحاد های مختلفی مشتمل بر احزاب و سازانهای چپ وکمونیست ایرانی شکل گرفته است مثل اتحاد چپ کارگری ، اتحادانقلابی نیروهای چپ وکمونیست که عمدتا یا ناکامی مواجه شده و بعد از سالها تلاش برغم دست آوردهائیکه داشته اما دوام نیاورده اند . اکنون اتحاد دیگری شکل گرفته است که تا کنون سه نشست برگزار کرده ودرموارد مختلفی موضع گیریهای مشترک و آکسیونهای متعددی هم برگزار نموده است درشکلگیری این اتحاد ها سازمان فدائیان کمونیست نقش مهمی برعهده داشته است یعنی همواره درجهت پاسخ دادن به ضرورت اتحاد ها و.اتحاد عمل ها پیش قدم بود ه وعلیرغم موانع متعدد ازتلاش کوشش باز نه ایستاده است معهذا هنوز با اهداف منتج از این اتحاد ها فاصله زیادی است با این تجربیات تا چه حد مشود امید وار بود که چنین تلاشهائی با نیروهای مورد اشاره شما به نتیجه مطلوب برسد؟

پاسخ – آنچه که در پایداری و دوام اتحادها نقش اساسی را ایفا میکند پراتیک و کوشش در اجرای مصوبات و یا مواردی است که جریانات بر سر ان متحد گشته اند . صرف اتحاد بر روی کاغذ و یا ارائه تئوری هیچ اتحادی هرچند هم اصولی باشد پایدار و مستحکم نخواهد بود . آنچه که امروزه جنبش و جریانات انقلابی به آن محتاجند پراتیک است . اساس حقیقت همواره عمل است . جریاناتی که ما بر اتحاد عمل دمکراتیک با آنان اصرار میورزیم به تجربه ثابت نموده اند که به کار عملی ارزش قایل هستند و ما هم در این شرایط حساس کنونی عمل و پراتیک را تنها راه برون رفت از شرایط خفه کننده حاکم میدانیم و با اراده مستحکم درصدد اجرای انچه هستیم که عمیقا به ان باور داریم .


پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*