فهرست

دوشنبه, بهمن ۱ام, ۱۳۹۷

 

اعتراف گیریها ی زیرشکنجه،حاصلی جزرسوائی بیشتربرای نطام حاکم دربرندارد

اخیرا پرونده مضحک دیگری تحت عنوان«طراحی سوخته» برای فعالین کارگری و مدنی دستگیر شده و شکنجه شده ،باز شده است. داستان برای توده های زحمتکش مردم ایران و هرکسی که گوشی برای شنفتن و مغزی سالم برای اندیشیدن درسرداشته باشد، روشن وآشکاراست که مافیای قدرت و ثروت با دستگاه استبدادی و پوسیده خود که دریک بحران همه گیر اقتصادی و سیاسی و اجتماعی درگیراست، ازپس مبارزات مستقل کارگری که مدام رو به اعتلا میباشد، برنیامده است .استفاده از تاکتیک فریب و تفرقه افکنی بین کارگران و بکارگیر سرکوب و شکنجهادامه مطلب