فهرست

سه شنبه, آبان ۱ام, ۱۳۹۷

 

«سوسیالیسم ضروری وممکن است»پیش نویس متن سخنرانی در کنفرانس احزاب دراستکهلم۲۲سپتامبر۲۰۱۸

خطاب به شرکت کنندگان در کنفرانس : این متن پیشنویس  سخنانی است که من بعنوان نماینده یکی ازسازمانهای برگزارکننده این کنفرانس قصد دارم خلاصه ای ازآن را تاجائیکه  وقت اجازه میدهد با کنفرانش و مخاطبین  وسائل ارتباط جمعی مطرح بکنم .باتوجه به ذیق وقت تصمیم گرفتم قبل ازسخنرانی  این متن راهرچند محدود،تکثیر کرده و دراختیار شما شرکت کنندگان درکنفرانس قراردهم تا اگر نظر ونقدی داشتید بعد ازاتمام سخنرانی با من مطرح بکنید. میدانید که سازمانهای برگزارکننده این کنفرانس مبارزین پیگیر سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی و استقرار سوسیالیسم هستند ودراینادامه مطلب