فهرست

دوشنبه, مهر ۲ام, ۱۳۹۷

 

بیانیه سازمان اتحادفدائیان کمونیست بمناسبت آغاز سال تحصیلی ۹۷-۹۸

اول مهر بابازگشائی مدارس ودانشگاه ها،جوانان ونوجوانان کشور برای کسب علم ودانش راهی مدارس ودانشگاه ها میشوند. بازگشائی مدارس و آغاز سال تحصیلی درشرایطی آغاز میشود که بحران اقتصادی ،سیاسی واجتماعی تاروپود کشوررا دربرگرفته است. گرانتر شدن روزمره وسائل معیشت اولیه ،رکوداقتصادی توام باتورم ،بیکاری ، فاجعه ریست محیطی ،رانده شدن میلیونها روستائی به حاشیه شهرها، فساد گسترده وبی سابقه دردستگاه حاکمیت وچپاول بی حد وحصرثروت عمومی ودست رنج کارگران وزحمتکشان توسط اقلیتی ازسرمایه داران ووابستگان بدستگاه فاسد حاکمیت ،جان توده های مردم را بلب رسانده است. هزاران جوان ونوجوان ادامه مطلب