فهرست

جمعه, مرداد ۱۲ام, ۱۳۹۷

 

خانه از پای بست ویران است خواجه در بند نقش ایوان است

ابتدا نگاهی به ایران بیاندازیم که  بعد از چهل سال به همت منادیان عدل الهی در جمهوری اسلامی  از آن جز ویرانه ای بر جای نمانده ، کار و تولید فلج شده اقتصاد رو به فروپاشی است ، گرسنگی و فقر بیداد میکند کارگران اغلب مراکز تولید و کارخانجات ماهها حقوق نگرفته اند و استثمار بردگی کارگران تداعی کنند قرن هیجده است ، ایران از نظر آمار اعدام در مقام نخست قرار گرفته و زندانها مملو از جوانان دانشجویان و  کارگران و معلمان و معترضان به وضعیت اسف بار موجودادامه مطلب


ادامه اعتراضات عمومی وضرورت گسترش مضمون طبقاتی جنبش

درسومین روزاعتراضات و تظاهرات توده های زحمتکش مردم علیه سیستم اقتصادی و سیاسی موجود ونظام حاکم برکشور کسترش یافته و چند شهردیگرازجمله تهران را نیز دربرگرفت ،امروز یازدهم مرداد تظاهرات در شهرهای اصفهان ، نجف آباد ، شیراز ، قهدریجان، گوهردشت، کرمانشاه،مشهد،اهواز،رشت وچند منطقه از شهر تهران باشعارهای اقتصادی وسیاسی رادیکال وضد نظام استثمارگر و ستمگر و استبدادی توام بود . یورش نیروهای سرکوبگررژیم  نتوانست جلوی گسترش وتداوم اعتراضات عمومی را بگیرد. اعتراضات وتظاهرات روزهای اخیر ادامه جنبش عمومی کارگران وزحمتکشان وستمدیدگانی است که علیه گرانی، فقر و بیکاری،فساد وادامه مطلب