فهرست

چهارشنبه, خرداد ۳۰ام, ۱۳۹۷

 

درباره دوران (بخش سوم)

…لنین نقاب ازچهره آنهابرداشت .اما همانگونه که درصفحات قبل گفته شد،بازهم کسانی پیداشده اند که باتحریف نظرات مارکس،انگلس ولنین وبا تجدید نظردرمضمون ومحتوای دوران که توسط لنین تحلیل وفورمولبندی شده است وصحت آن درپراتیک به ثبوت رسیده است،تلاش میکنند تا «محموله کشتی خودراباپرچمی دروغین حمل کنند» امروز بیش ازکذشته مبارزه با این دیدگاه های انحرافی ضرورت دارد. ما درمتد بررسی دورانها توسط لنین ، به دودوران کامل (قابل مقایسه)برخوردکردیم که به نتایج  کلی زیر میرسید. دوران اول ۱۷۸۹-۱۸۷۱- عصرسرمایه داری مترقی ،یعنی عصری بود که بورژوازی درراس آن قرارداشت وادامه مطلب


بزودی این زمستان نیزسرخواهدآمد

تا که در بند یکی بندم هست- با تو ای سوخته، پیوندم هست سی و هفت سال ازاقدام ددمنشانه جمهوری اسلامی و تیرباران رفیق سعید سلطانپور شاعر،نمایشنامه نویس و کارگردان تاتر میگذرد.رژیم جمهوری اسلامی بمثابه یک دولت سرمایه داری مذهبی تازه به قدرت رسیده که رسالت آن متوقف کردن روند انقلابی و سرکوب و فرونشاندن جنبش های اجتماعی توده های زحمتکش مردم و برقراری سیستم سرکوبگر دیگری این بار بنام اسلام و قوانین اسلامی بود.ازهمان بدو به روی کارآمدن اش سرکوب جبش کارگری،روشنفکران ، زنان ، نویسندگان وهنرمندان،جنبش خلقهای تحتادامه مطلب


به بهانه روزجهانی کودک

یازدهم خرداد ماه روزجهانی کودک بود.نگاهی به وضعیت کودکان درجهان کنونی ما نشان میدهد که برغم رشد و پیشرفت حیرت انگیز تکنولوژی ووسائل تولیدوارتباط جمعی که دنیارا به یک دهگده تبدیل کرده است اما هنوز چشم اندازی برای رهائی کامل کودکان اززیربار ستم واستثمار وفقر و آوارگی ،کودک آزاری وسایر ناهنجاریهای اجتماعی وجود ندارد.به موازات عمیق ترشدن شکاف طبقاتی درجهان کودکان بسیاری ازطبقات محروم دراقصی نقاط جهان درفقر و نداری وجنگ وآوارگی دوران کودکی خود راسپری میکنند.آنها درکارگاه ها، منازل،مزرعه ها و میدانهای جنگ و خونریزی فنا مشوند،شبانه روز درخیابانهاادامه مطلب