فهرست

اردیبهشت, ۱۳۹۷

 

اول ماه مه روزجهانی کارگر دراه است و کارگران جهان جشن عظیم شان را برپامیدارند-

کارگران وزحمتکشان ! اول ماه مه روزجهانی کارگر دراه است و کارگران جهان جشن عظیم شان را برپامیدارند ازهم اکنون کمیته های تدارک برگزاری  مراسمهای اول ماه مه راتشکیل دهید . برگزاری مستقل تظاهرات درمکانهای مناسب وپرجمعیت شهرها را سازمان دهید. شعار : کار ، مسکن ، آزادی! را بعنوان شعارمحوری این روز  برپرچمهای خود بنویسید. همچنین با طرح شعارهای مطالباتی خود نظیر لغو قرارداد های موقت ،افزایش سطح دستمزد ها ،لغو کار کودکان! توقف اخراجها و بازگشت همه کارگران اخراجی به سرکارهایشان! پرداخت مطالبات  وحقوق عقب افتاده با محاسبهادامه مطلب


تراکت شماره ۳ بمناسبت اول ماه مه (۱۱اردیبهشت)

گرامی باد اول ماه مه روزجهانی کارگر کارگران  اتحاد ، اتحاد، علیه سرمایه دار علیه امپریالیسم ! زندانی سیاسی  آزاد باید گردد ، شکنجه واختناق نابود باید گردد! ترور شکنجه زندان به نفع غارتگران ، آزادی سیاسی  شورای انقلابی  به نفع زحمتکشان! سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی زنده باد سوسیالیسم سازمان  اتحاد فدائیان کمونیست ۲۲فروردین ۱۳۹۷


کارگران مبارز؛ متحد ومتشکل شوید !

تراکت شماره ۲ بمناسبت اول ماه مه (۱۱اردیبهشت ۹۷)- سال گذشته صدهاهزارنفرازکارگران وزحمتکشان وجوانان ودانشجویان درسرتاسرکشوردراعتراض به وضعیت اقتصادی،اجتماعی ،سیاسی وزیست محیطی ودرمخالفت با رژیم جمهوری اسلامی و جناح ها ودسته جات وابسته به آن، به خیابان ها آمدند وطبقه حاکم وقدرت سیاسی آن را به مصاف طلبیدند.برغم سرکوب بی رحمانه توده های به پاخواسته اما خشم ونفرت کارگران وزحمتکشان همچون آتشی زیرخاکستر بازهم شعله ورخواهد شد. درچنین شرایطی ،اعتصابات  را  به اعتصابات تظاهراتی تبدیل کرده و به خیابانها و میادین شهرها بکشانید!تا خشم جوانان ، زنان ، بیکاران وادامه مطلب


تراکت شماره ۱ بمناسبت اول ماه مه (۱۱اردیبهشت)

کارگران مبارز! سال گذشته مبارزات کارگران درشکل اعتصابات ، تظاهرات  واشکال دیگر مبارزه برعلیه تعرض بیرحمانه سرمایه داران ودولت سرکوبگرآنها ابعادی گسترده یافت،اعتراضات وتظاهرات گسترده توده های زحمتکش نسبت به شرایط وخامت باراقتصادی وفشارهای سیاسی دراقصی نقاط کشورجریان دارد . باتشدید مداوم بحران اقتصادی وتداوم ستمگری وسرکوبگری طبقه حاکم، مبارزات کارگران وزحمتکشان هرچه گسترده تر خواهد شد . هم اینک  طلیعه  تشدید مبارزه طبقاتی واعتلای جنبش کارگری  درحال دمیدن است.  کارگران وزحمتکشان بار دیگر برای بدست گرفتن سرنوشت خود  وبرای رهائی از چنگ فقر وبدبختی وستم واستثمار وزور وسرکوب  به میدان مبارزهادامه مطلب


عفرین، یک کوبانی دیگر نشد! آیاهدف بعدی اردوغان شنگال (سنجار) خواهد بود!

الکساندر نورتون یک آزادیخواه انگلیسی است که در نبردهای سوریه همراه با یگان های مدافع خلق (YPG)، علیه داعش جنگیده است. او مقاومت عفرین را با جنگ مقاومت مردم اسپانیا علیه فرانکو و فاشیست ها مقایسه می کند (روزنامه گاردین ۱۶ مارس ۲۰۱۸). در آن جنگ نیز آزادیخواهان از سرتاسر اروپا برای کمک به آزایخواهان اسپانیا راهی آن دیار شدند. حتی اگر به لحاظ پیچیدگی و ابعاد حمایت بین المللی، این دو نمونه قابل قیاس نباشند، تشابه آنان غیر قابل تردید است. علیرغم این حمایت، یگان های مدافع خلق (YPG)،ادامه مطلب


ادامه اعتصابات واعتراضات کارگران نیشکرهفت تپه ولزوم ارتقاء سطح مطالبات

درپی نقض مکرر وعده ووعید های  کارفرما و نمایندگان دولت برای رسیدگی به خواست ها ومطالبات کارگران نیشکرهفت تپه و دستگیری تعدادی ازکارگران ،ازروز چهارشنبه  ۱۵ فروردین  کارگران بخشهای مختلف این شرکت دست ازکارکشیدند. درورجدید اعتصابات واعتراضات کارگران نیشکرهفت تپه ازروز هفتم فروردین ماه امسال اغاز شده است . کارگرانیکه هنوز حقوق معوقه بهمن و اسفند ماه سال گذشته رادریافت نکرده اند،با اعلام واگذاری بخشی از منطقه کشاورزی این شرکت به بخش خصوصی و خبر احتمال اخراج کارگران، ازروز هفت فروردین دست به اعتصاب و تجمع زده و به سمتادامه مطلب