فهرست

یکشنبه, فروردین ۵ام, ۱۳۹۷

 

رهنمود برای جنبش جاری مردم ایران

—— کارگران  و مردم آزادیخواه ایران! تداوم جنبش اعتراضی سراسری جاری شما علیه رژیم جمهوری اسلامی، بنظر من، برای اینکه به سرنگونی یا برکناری یا فروپاشیِ قطعی این رژیم بیانجامد قبل از همه نیازمند یک رهبری واحد سراسری به شرح زیر است : این  رهبری سراسری واحد  بدینگونه به وجود می آید که رهبران و سازماندهندگان مبارزات شما در سطح هر شهر ازمیان خود تعدادی را بعنوان هیئت واحد رهبری کننده مبارزات در آن شهر و تعداد دیگری را  بعنوان  اعضائی از هیئت واحد رهبری کننده مبارزات در مقیاس کلادامه مطلب