فهرست

جمعه, فروردین ۳ام, ۱۳۹۷

 

نقد آنارشیسم

نقد آنارشیسم شماره ششم نشریه «کندوکاو»، دوره­ی سوم، فروردین ۱۳۹۷، «ویژه آنارشیسم» منتشر شد: «اسم آنارشیسم و باکونین شاید این تصور را ایجاد کند که ما هنوز در کارِ نبشِ قبرِ گذشته‌ایم… ابدا چنین نیست! نگاهی به جریانات اعتراضی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که در سطح جهان، بخشی از جنبش‌های اعتراضی خصلت آنارشیستی بخود گرفته‌اند… ضمنا گرایشاتی هم وجود دارند که آگاهانه یا ناآگاهانه، آنارشیسم و اشکال اعتراضی آنارشیستی را ارج می‌نهند… آنهم با این ادعا که آنارشیستها علیه کاپیتالیسم، بورژوازی، مالکیت خصوصی، میلیتاریسم، نابرابری و تبعیض مبارزه می‌کنند وادامه مطلب


درباره اتوریته

 


سیستم کاپیتالیستی


نقدی به بنیان های نظری -سیاسی آنارکو-کُلِکتیویسم)-باکونینیسم)