فهرست

سه شنبه, بهمن ۲۴ام, ۱۳۹۶

 

تداوم اعتراضات ، زمینه اتحادهای اجتماعی کارگران و زحمتکشان را امکانپذیرتر ساخته است

برغم کاهش دامنه اعتراضات خیابانی اما همانطور که از پیش معلوم بود،جنبش اعتراضی واجتماعی سراسری درایران قصد ارامش و ایستادن ندارد،چرا که این جنبش گسترده وسراسری نتیجه تلنبار شدن مطالبات اقتصادی و سیاسی توده های زحمتکش مردم ایران است که پاسخش از طرف طبقه حاکم و نظام سیاسی آن زندان ، شکنجه ، سرکوب و تشدید استثمار طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه و راندن بیش از ۸۰ درصد جامعه به زیر خط فقر بوده است. البته زیر سرنیزه سرکوب و نفی ابتدائی ترین حقوق و آزادیهای سیاسی و مدنی ،طبقهادامه مطلب


پرسش و پاسخ

متن پیاده شده چند پرسش از رفیق یدی شیشوانی بمناسبت چهل و هفتمین سالگرد حماسه سیاهکل نظرتان درباره زمینه های شکلگیری سازمان و نقش مبارزه مسلحانه  چیست؟ درباره علل وزمینه های  تولد و عروج فدائیان خلق  مطالب زیادی گفته ونوشته شده است  که البته هرآنجا که بنا برکتمان حقایق و تحریف تاریخ نبوده، بسی ارزشمندند است ومیتواند بعنوان تجربیات تاریخی  مورد استفاده نسل جوان مبارزین قرار گیرد و آنجا هم که با هدف تحریف تاریخ  وکتمان حقایق استواراست البته، میتواند  ذهنیت نسل جوان را مغشوش کرده و آنها را از دانستنادامه مطلب


درباره دوران – بخش ۲

درباره دوران  برگرفته ازکتاب «انقلاب ایران ووظائف پرلتاریا» نوشته شده در۱۳۶۲ بدین ترتیب بورژوازی درراس این دوران که از۱۷۸۹ آغازتا۱۸۷۱بطول انجامید ،قرارگرفت . محتوای اصلی این دوران عبارت است ازالغاء استبدادفئودالی وبرقراری شالوده های نظم بورژوائی. پدیده های نمونه وارآن جنبشهای بورژوادموکراتیک بطورعام وجنبشهای رهائی بخش بورژواملی بطورخاص است . درحالیکه این عصر،عصر فراز بورژوازی ، تعالی وپیروزیهای آن است، مناسبات فئودالی وجه میرنده آن می باشد. بدین ترتیب بورژوازی درراس دوران و بعنوان محورانقلابی تاریخی آن درحال بالندگی ،پیروزی ورشد وگسترش خویش ،به همراه تکوین خود پرلتاریارانیز ازبطن جامعهادامه مطلب


نشریه کار بهمن ۱۳۹۶ ,شماره ۱۵۳