فهرست

پنج شنبه, بهمن ۱۹ام, ۱۳۹۶

 

اعلامیه کمیته ایالتی تهران: ۱۹بهمن سالروز حماسه ای بزرگ در تاریخ مبارزاتی ایران را گرامی میداریم

در آستانه سالگرد نوزده بهمن قرار داریم روزی که سمبل ایمان و اراده و عشق کمونیستها برای پیکار با نظام سرمایه داری ، عامل فقر و بی عدالتی و استبداد است . آنچه رفقای فدایی در ۱۹ بهمن ۴۹ آفریدند نه یک حرکت نظامی صرف بلکه یک درس بزرگ تاریخی بوده . جنبش فدایی آموخت تا آن زمان که در یک سو طبقه سرمایه دار زالو وار با مکیدن شیره جان کارگران و زحمتکشان ، با غارت دسترنج تمامی مزد بگیران زندگیی پر از ناز و نعمت را برای خودادامه مطلب