فهرست

بهمن, ۱۳۹۶

 

پیرامون توافق اولیه نیروهای کرد در عفرین، با سوریه، روسیه و ایران

رویترز اعلام کرد که «یگان های مدافع خلق» با حکومت اسد به این توافق رسیده اند که نیروهای سوریه کنترل عفرین را بدست گیرند. در پس این اعلام رویترز، تلویزیون دولتی سوریه نیز اعلام کرد که نیروهای این کشور در عرض چند ساعت در شهر عفرین خواهند بود. این یک توافق اولیه است، چرا که به صراحت اعلام شده است که هیچ توافق سیاسی در این زمینه صورت نگرفته است. یک چنین پیشنهادی در قبل از حمله ترکیه به عفرین، از طرف روسیه به نیروهای «یگان های مدافع خلق»، ارائهادامه مطلب


تداوم اعتراضات ، زمینه اتحادهای اجتماعی کارگران و زحمتکشان را امکانپذیرتر ساخته است

برغم کاهش دامنه اعتراضات خیابانی اما همانطور که از پیش معلوم بود،جنبش اعتراضی واجتماعی سراسری درایران قصد ارامش و ایستادن ندارد،چرا که این جنبش گسترده وسراسری نتیجه تلنبار شدن مطالبات اقتصادی و سیاسی توده های زحمتکش مردم ایران است که پاسخش از طرف طبقه حاکم و نظام سیاسی آن زندان ، شکنجه ، سرکوب و تشدید استثمار طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه و راندن بیش از ۸۰ درصد جامعه به زیر خط فقر بوده است. البته زیر سرنیزه سرکوب و نفی ابتدائی ترین حقوق و آزادیهای سیاسی و مدنی ،طبقهادامه مطلب


پرسش و پاسخ

متن پیاده شده چند پرسش از رفیق یدی شیشوانی بمناسبت چهل و هفتمین سالگرد حماسه سیاهکل نظرتان درباره زمینه های شکلگیری سازمان و نقش مبارزه مسلحانه  چیست؟ درباره علل وزمینه های  تولد و عروج فدائیان خلق  مطالب زیادی گفته ونوشته شده است  که البته هرآنجا که بنا برکتمان حقایق و تحریف تاریخ نبوده، بسی ارزشمندند است ومیتواند بعنوان تجربیات تاریخی  مورد استفاده نسل جوان مبارزین قرار گیرد و آنجا هم که با هدف تحریف تاریخ  وکتمان حقایق استواراست البته، میتواند  ذهنیت نسل جوان را مغشوش کرده و آنها را از دانستنادامه مطلب


درباره دوران – بخش ۲

درباره دوران  برگرفته ازکتاب «انقلاب ایران ووظائف پرلتاریا» نوشته شده در۱۳۶۲ بدین ترتیب بورژوازی درراس این دوران که از۱۷۸۹ آغازتا۱۸۷۱بطول انجامید ،قرارگرفت . محتوای اصلی این دوران عبارت است ازالغاء استبدادفئودالی وبرقراری شالوده های نظم بورژوائی. پدیده های نمونه وارآن جنبشهای بورژوادموکراتیک بطورعام وجنبشهای رهائی بخش بورژواملی بطورخاص است . درحالیکه این عصر،عصر فراز بورژوازی ، تعالی وپیروزیهای آن است، مناسبات فئودالی وجه میرنده آن می باشد. بدین ترتیب بورژوازی درراس دوران و بعنوان محورانقلابی تاریخی آن درحال بالندگی ،پیروزی ورشد وگسترش خویش ،به همراه تکوین خود پرلتاریارانیز ازبطن جامعهادامه مطلب


نشریه کار بهمن ۱۳۹۶ ,شماره ۱۵۳


برنامه ای از کامران مهرپور میهمانان این برنامه: یدی شیشوانی - سازمان اتحاد فداییان کمونیست و حسن بهگر- ایران لیبرال برنامه پنجره گفتگو ۱۸ بهمن ۱۳۹۶- ۷ فوریه ۲۰۱۷ از تلویزیون دیدگاه

برنامه پنجره گفتگو: گفتگو با نمایندگان تشکل های سیاسی در مورد جنبش اعتراضی مردم ایران


اعلامیه کمیته ایالتی تهران: ۱۹بهمن سالروز حماسه ای بزرگ در تاریخ مبارزاتی ایران را گرامی میداریم

در آستانه سالگرد نوزده بهمن قرار داریم روزی که سمبل ایمان و اراده و عشق کمونیستها برای پیکار با نظام سرمایه داری ، عامل فقر و بی عدالتی و استبداد است . آنچه رفقای فدایی در ۱۹ بهمن ۴۹ آفریدند نه یک حرکت نظامی صرف بلکه یک درس بزرگ تاریخی بوده . جنبش فدایی آموخت تا آن زمان که در یک سو طبقه سرمایه دار زالو وار با مکیدن شیره جان کارگران و زحمتکشان ، با غارت دسترنج تمامی مزد بگیران زندگیی پر از ناز و نعمت را برای خودادامه مطلب


فیلم/ اعتصاب کارگران شرکت پرلیت، پروژه ایران مال غرب تهران


فیلم/ اعتصاب و تجمع بزرگ کارگران واگن سازی مترو تهران در اعتراض به عدم پرداخت حقوق


دیوار نویسی – عکس

عکس/ دیوار نویسی