فهرست

یکشنبه, بهمن ۱ام, ۱۳۹۶

 

روژآوا در نزاع کار- سرمایه

نوشتار زیر نگاهی گذرا به روژاوا ۱ نقش حزب کارگران کردستان ،» فدراسیون شمال کردستان « و تاریخچه تاسیس و رهبری این حزب دارد. بدنبال به پایه های مادی پاگیری روژاوا می پردازد و این رُخداد را در بطن مناسبات اقتصادی، سیاسی، تاریخی و ژئوپولیتیکی خاورمیانه مورد مطالعه قرار میدهد. در خاتمه جایگاه روژاوا در توازن کار- سرمایه مورد ارزیابی قرار می گیرد.  


از کمونیسم تا کمونالیسم

نوشتار حاضر در گذاری نظری- تاریخی به چگونگی پاگیریِ ایده کمونالیسم می پردازد؛ ایده ای که از جانب بعضی چپ ها ٬ آنارشیست ها و کمونیست هایِ سابق ٬ به عنوان یک راهکارِ سیاسیِ متکامل و مدرن تبلیغ می شود. نازنین و یامین