فهرست

دی, ۱۳۹۶

 

دو نکته در رابطه با خیزش اخیر توده ها

در حالیکه فعلا آتش اعتراضات خیابانی مردم فروکش کرده است ولی زمین زیر پای سردمداران رژیم بیشتر از همیشه لغزنده شده و آینده سیاسی جمهوری اسلامی بطور جدی تاریک و محتوم به فنا بنظر میرسد. چیزی که سر گیری مجدد این اعتراضات را بطور جدی محتمل میکند ناتوانی رژیم از حل بحران اقتصادی و تشدید تحریم اقتصادی از طرف غرب است. مردم به خیابان نیامدند که دست بدامن رژیم برای چاره بدبختی ها و مصیبتهای زندگی شان شوند . برعکس آمدند که ریشه ظلم و ستم جمهوری اسلامی را ازادامه مطلب


فراخوان کمیته ایالتی تهران برای تجمع اعتراضی درمقابل زندان اوین—-

کارگران زحمتکشان ، هموطنان مبارز : قریب چهار هزار نفر از فرزندان دلیرمان در زندانهای مخوف جمهوری اسلامی  در چنگالهای خونریز دژخیمان رژیم اسیرند . خطر مرگ ، جان عزیزانمان را تهدید میکند ، تاکنون دو نفر زیر شکنجه های جلادان رژیم جان باخته اند و این وضعیت در انتظار بسیاری در زندانهاست . برای نجات جان فرزندان شجاع و مبارزمان و آزادی آنها بپا خیزیم ، با تجمع در مقابل زندان اوین به یاری بستگان بازداشتی های اخیر برویم . مرگ بر رژیم ددمنش جمهوری اسلامی زندانی سیاسی آادامه مطلب


ازتراکتهای منتشره توسط کمیته ایالتی تهران

هموطنان ، کارکران و زحمتکشان رژیم ددمنش جمهوری اسلامی از هیچ جنایتی در سرکوب قیام گرسنگان روی گردان نیست ، مقابله با رژیم پلید جمهوری اسلامی تنها با حفظ اتحاد و یکپارچگی ممکن است ، هوشیار باشید عناصری که سالها در ارگانهای مختلف رژیم در غارت و چپاول و سرکوب توده ها دست داشته اند در تلاشند با رنگ عوض کردن و به نوعی همراهی با قیام توده ها راه نجاتی برای خود بیابند . همه مزدوران و کارگزاران رژیم میبایست پاسخگوی اعمال و جنایات خود باشند . سازمان اتحادادامه مطلب


فراخوان شرکت درآکسیونهای خارج کشوردر پشتیبانی ازمبارزات توده های مردم ایران

ایرانیان آزاده مقیم خارج کشور، افکارعمومی جهان شاهد خیزش عظیم توده های کار وزحمت برعلیه ستم واستثمار وزوروسرکوب نظام ارتجاعی و سرکوبگرحاکم برایران است. رژیمی که از بدو بقدرت رسیدن اش کشتار،سرکوب ، زندان وشکنجه ،تجاوز به ابتدائی ترین حقوق فردی و اجتماعی ستم وتبعیض نسبت به زنان ،ملیت ها و مذاهب مختلف سلب ابتدائی ترین آزادیهای سیاسی و مدنی از کارگران ، زنان، جوانان، دانشجویان هنرمندان ، آموزگاران ،روزنامه نگاران راپیشه خودساخته و توده های مردم را با فقر و فلاکت و بی حقوقی محض مواجه نموده است . خیزشادامه مطلب


رهنمود برای جنبش جاری مردم ایران —

  کارگران  و مردم آزادیخواه ایران! — تداوم جنبش اعتراضی سراسری جاری شما علیه رژیم جمهوری اسلامی، بنظر من، برای اینکه به سرنگونی یا برکناری یا فروپاشیِ قطعی این رژیم بیانجامد قبل از همه نیازمند دو چیز است : یکی رهبری سراسری واحد و دیگری نیروی مسلح لازم برای مقابله با نیروهای مسلح سرکوبگر رژیم ، به شرح زیر : _ رهبری سراسری واحد  بدینگونه به وجود می آید که رهبران و سازماندهندگان مبارزات شما در سطح هر شهر ازمیان خود تعدادی را بعنوان هیئت واحد رهبری کننده مبارزات درادامه مطلب


فراخوان کمیته آذربایجان :توده های کارگر وزحمتکش آذربایجان را به همبستگی با مبارزات توده های مردم درسایر نقاط ایران فرامیخوانیم

تجمعات وتظاهرات  به تبریز نیز کشیده شد. معمولا تبریز ازآنجمله  شهرهای بزرگ آذربایجان است که  بارها برعلیه ستم واستثمار وزور وسرکوب طبقات حاکم، بپا خواسته  و تا رسیدن به اهداف اش ازپای ننشسته است . اما این بار هرچند که درروزهای  اخیر بویژه هشتم ،نهم ویازدهم دیماه  تبریز نیز به جنب و جوش در آمد . و تجمعات و تظاهرات متعددی  با خواست های اقتصادی و سیاسی  برپا شد ولی میتوان گفت که تبریز هنوز بطور واقعی  و آنطور که شایسته است و تاریخ نشان داده است، به پا نخواستهادامه مطلب


از ماست که بر ماست

تهران: کیومرث منصوری هشتم دیماه ۹۶— راز بقأ جمهوری اسلامی پرسشی اساسی است که به نظر من هیچگاه پاسخ درستی به آن داده نشده است . قریب به چهل سال از عمر سفاکترین و فاسدترین و در عین حال مکارترین و فریبکارترین رژیم خاورمیانه میگذرد ، رژیمی با دو ویژگی برجسته که وجه تمایز آن از تمامی رژیمهای منفور تاریخ معاصر ایران است . ویژگی اول در اختیار داشتن ابزاری قدرتمند به نام مذهب است که همواره بارش رحمتهای الهی را برای رژیم به ارمغان آورده ، از ایام اللهادامه مطلب


نباید اجازه دادتظاهرات گسترده توده های کارگر وزحمتکش مردم برعلیه ستم و استثمار وزور سرکوب نظام حاکم ، درجهت منافع جناح های درون حاکمیت وقدرتهای خارجی مصادره شود.

درروزهای اخیر شاهد گسترش مبارزات توده های به جان آمده ازظلم وستم و استثمار طبقه حاکم ودستگاه سرکوب آن هستیم .بدنبال تظاهرات خودجوش روزپنجشنبه مردم درمشهد وبرخی دیگرازشهرهای استان خراسان، بفاصله اندکی مردم زحمتکش و به جان آمده ازظلم و ستم، درشهرهای بزرگ و کوچک دیگردرسراسر ایران بپا خواستند و برغم حملات نیروهای سرکوبگر، شعار ها و خواست های خود شان را دراعتراض به گرانی ،بیکاری ،فقرگسترده درمیان توده های زحمتکش و غارت و دزدی ، سرکوب آزادیهای سیاسی ومدنی سرداده وبار دیگرخواهان پایاد دادن به حاکمیت رژیم سرکوبگر جمهوریادامه مطلب


پیام سازمان اتحاد فدائیان کمونیست بمناسبت سال جدید میلادی وگسترش اعتراضات سراسری درایران

بدینوسیله آغاز سال جدید میلادی را به همه کارگران وزحمتکشان ، سازندگان واقعی جامعه وتولیدکنندگان نعم مادی درسراسر جهان  و هرآنجا که تحویل سال ۲۰۱۸را جشن میگیرند ،شادباش میگوئیم.خطاب ما  به خفاشان  سرمایه و برپاکنندگان دار ودرفش ، جنگ وکشتار،ستم واستثمار وزوروسرکوب  و فقر و فلاکت برروی زمین نیست، بلکه  خطاب ما انسانهائی است که با کاروزحمت خود،درکارساختن جهانی بهتراند و درکاروپیکارند تا جهان موجود به جهانی عاری از ستم استثمار ،زوروسرکوب و جنگ وکشتار تغییریابد. کارگران وزحمتکشان اکنون درآستانه سال جدید میلادی درمقابل تصویر تیره وتارناشی از عملکرد سرمایهادامه مطلب


همزمان با آغاز اعتراضات سراسری، سایت ها وآدرس های سازمان توسط رژیم اسلامی حک وازدسترس خارج شده بود

مراجعین گرامی بدینوسیله به اطلاع میرسد که همزمان با آغاز اعتراضات وتظاهرات سراسری کارگران وزحمتکشان کشورمان علیه ستم واستثمار و بیدادگریهای نظام حاکم ، سایتها و تمام ای مایلهای سازمان توسط «سربازان گمنام امام زمان » حک وازدسترس خارج شده بود که مجددا بازسازی و هم اینک براه افتاده است . بدینوسیله  از همه مراجعین پوزش میخواهیم روابط عمومی  سازمان اتحادفدائیان کمونیست  ۱۲ دیماه ۱۳۹۶