فهرست

مرداد, ۱۳۹۶

 

تشدید سیاست سرکوب رژیم و کارفرماها ازسوی کارگران نیشکرهفت تپه بی جواب نخواهد ماند

درپی اعتراضات و اعتصابات کارگران نیشکرهفت تپه که خواستارتحقق مطالبات معوق خود هستند، نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی شب سه شنبه سوم مردادماه، با یورش به خانه های کارگران بیش از پانزده تن ازآنان را دستگیر وروانه زندان نمودند . درپی این اقدام سرکوبگرانه وضد کارگری، کارگران نیشکر هفت تپه امروز چهارشنبه نیز دست به تجمع اعتراضی زده و ضمن طرح مجدد خواست های خود،خواستار آزادی بدون قید وشرط کارگران بازداشت شده شدند. متعاقب تجمع امروز چهارشنبه، کارفرما و دولت نه تنها پاسخی به مطالبات کارگران، ازجمله آزادی کارگران دستگیر شدهادامه مطلب


در باره برخورد به انتخابات ریاست جمهوری و مسئله تضادهای داخلی حاکمیت

مثل همیشه انتخابات ریاست جمهوری در ایران مباحث تندی رامیان طرفداران شرکت در آن و مدافعان تحریم فعال  دامن زد . از زمانی که اصلاح طلبان حکومتی  موفق شدند که « منطق» انتخاب میان بد و بدتر را در میان بخشی از اپوزیسیون سابق جابیاندازند این مباحثات درخارج گاه اشکال بسیارتندی هم به خود میگیرد . درین میان برخی در مغلطه تا به آنجا پیش می روند که مسئله رای دادن را با آزادی بیان و اندیشه یکی گرفته ، منکر هر نوع بار سیاسی و یا تحلیل رای دادنادامه مطلب


بولتن مباحثات علنی شورای همکاری نیروهای چپ وکمونیست


تجربه نخستین مرگ و دختران کولی دو اثر ارزنده و ماندگار از رفیق مرضیه احمدی اسکویی


نقدی بر سیاست حزب کمونیست ایران در کردستان


کنفرانس سالانه سازمان جهانی کار زمانی برای ارزیابی عملکرد و سنجش ادعاها


نظر ما درباره اطلاعیه مشترک کومه له حزب کمونیست ایران با احزاب ناسیونال مذهبی کردستان

رفقای گرامی هماهنگی وشورای همکاری-   همانطورکه درجلسه  ۸مای شورا اعلام کردیم  ما درصورت شفاف بودن موضع گیری دررابطه با جریانات ناسیونالیست مذهبی (درشرایط ویژه کنونی)با آوردن اسامی این جریانات  مشکلی با امضای آن نداشتیم .این امر بویژه درشرایط مشخص کنونی  که رفقای حزب کمونیست ایران وارد اتحادعمل با بخشی از آنها درکردستان شده اند، نشاندهنده استقلال سیاسی رفقای حزب کمونیست  نیز میبود که متاسفانه مورد موافقت واقع نشد وازنتایج فوری این اتحاد عمل رفقای حزب، فعلاو درقدم اول ایجاد شکاف دردرون همکاری ما چند جریان سیاسی است که برایادامه مطلب