فهرست

شنبه, اردیبهشت ۲۳ام, ۱۳۹۶

 

اردیبهشت ماه انتخابات نیست؛ ماه تجدید پیمان با یاران است!

اریبهشت آمد و دوباره خاطره ی شوم اعدام پنج تن دیگر از رهروان راه آزادی زنده شد. هفت سال پیش در چنین روزی برگ دیگری به پرونده ی قطور جنایات جمهوری اسلامی افزوده شد. در سحرگاه ۱۹ اردیبهشت ۱٣٨۹ برادرم فرزاد به همراه چهار تن از رفقا، شیرین علم هولی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامی به چوبه ی دار سپرده شدند. اما اردیبهشت فقط ماه یادآوری فاجعه ی اعدام برادرم و رفقایم نیست، بلکه ماه یادآوری آرمان هایشان، آرزوهای انسانی شان و همه ی آن چیزهایی است کهادامه مطلب


بیانیه سازمان اتحادفدائیان کمونیست درباره دوازدهمین دوره«انتخابات»ریاست جمهوری درایران

کارگران وزحمتکشان ! رژیم  جمهوری اسلامی تحت عنوان دوازدهمین دوره «انتخابات » ریاست جمهوری، انتصابات دیگری رابرای روز ۲۹ اردیبهشت ۹۶سازمان داده است. نشست گان برقدرت وثروت وسرکوبگران آزادیهای سیاسی و حقوق اجتماعی، میخواهند بابرگزاری انتخابات نمایشی، برسیستم استبدادی و غیردموکراتیک حاکمیت ارتجاعی و سرکوبگرانه خود پرده ساتربیاندازند . وگرنه انتخابات درکشوری که مافیای چپاولگر وسرکوبگر قدرت و ثروت براریکه قدرت نشسته است ودرآن «رهبر »تحت عنوان ولایت مطلقه فقیه  همه موارد کلیدی قدرت سیاسی و اقتصادی، ازجمله قوای نظامی، انتظامی و امنیتی رادردست دارد «قوه قضائیه » راازطریق انتصابادامه مطلب