فهرست

یکشنبه, اردیبهشت ۱۰ام, ۱۳۹۶

 

گرامی باد اول ماه مه روزتجلی همبستگی کارگران سراسر جهان !

سازمان اتحادفدائیان کمونیست فرارسیدن اول ماه مه ۲۰۱۷(۱۱اردیبهشت) ۱۳۹۶ را به همه کارگران شادباش میگوید. کارگران مبارز! در سال۱۸۸۶   دراعلامیه فراخوان کارگران به شرکت در تظاهرات اول ماه مه  در آمریکا  چنین نوشته شده بود. « یک روز شورش – نه آرامش ! روزی که حرف ، حرف سخنگویان لاف زن  نهاد های اسیر کننده طبقه کارگر جهانی نباشد . روزی که طبقه کارگر قوانین خویش را برپا دارد و قدرت اش را دارد که این قوانین را به اجرا دربیاورد . قوانینی که تماما  خلاف موافقت  استثمارگران و حکمرانانادامه مطلب