فهرست

شنبه, اردیبهشت ۹ام, ۱۳۹۶

 

رفراندوم ترکیه: آری به حکومت اسلامی

 روز ۱۶ آوریل، رفراندوم تغییر در قانون اساسی ترکیه از طرف رژیم اردوغان رسما اعلام پیروزی کرد. این تغییرات بتدریج تا سال ۲۰۱۹ نهادینه خواهند شد. اردوغان برای تمدید قدرتش و خفه کردن هر گونه صدای مخالفی، ناسیونالیسم و اسلام را در قاموس یک سری اصلاحات سلطنت مآبانه درهم ریخته و در صدد نهادینه کردن یک رژیم سلطنتی-اسلامی در ترکیه بر آمده است. در ظاهر امر، این قوانین پیشنهادی گویا قرار بود توافقات فرا حزبی را با کمالیستها ممکن سازد و همچنین به مدرنیزه کردن( البته منظور اردوغان اسلامیزه کردنادامه مطلب