فهرست

اردیبهشت, ۱۳۹۶

 

رفراندوم ترکیه: آری به حکومت اسلامی

 روز ۱۶ آوریل، رفراندوم تغییر در قانون اساسی ترکیه از طرف رژیم اردوغان رسما اعلام پیروزی کرد. این تغییرات بتدریج تا سال ۲۰۱۹ نهادینه خواهند شد. اردوغان برای تمدید قدرتش و خفه کردن هر گونه صدای مخالفی، ناسیونالیسم و اسلام را در قاموس یک سری اصلاحات سلطنت مآبانه درهم ریخته و در صدد نهادینه کردن یک رژیم سلطنتی-اسلامی در ترکیه بر آمده است. در ظاهر امر، این قوانین پیشنهادی گویا قرار بود توافقات فرا حزبی را با کمالیستها ممکن سازد و همچنین به مدرنیزه کردن( البته منظور اردوغان اسلامیزه کردنادامه مطلب


مشکل واشنگتن است نه کره شمالی

         «قتل عام در کره» اثر پابلو پیکاسو نوشته : مایک ویتنی برگردان: سرژ آراکلی این روزها با تاسف ناظر آن هستیم که نه تنها مردم عادی بلکه بسیاری از کسانی که مدعی عدالت خواهی و انسان دوستی و سوسیالیسم و امثال آن هستند نیز به جهت کاهلی در مطالعه و تحقیق و سپردن گوش و هوش خود به رسانه های خود فروخته ی غربی که عمدتاً کارشان به فرمانبرداری وبازگویی فرامین جنگ طلبان کشیده است، از حقایق بحران کره همانقدر بیخبرند که از مسئله ی سوریه.ادامه مطلب


دو سند در بارۀ استراتژی آمریکا در مقابله با رژیم جمهوری اسلامی

ترجمۀ سهراب شباهنگ – فروردین ۱۳۹۶ یادداشت مترجم متن حاضر شامل دو سند است: ۱) استراتژی آمریکا در قبال ایران، شامل اظهارات مارتین اس ایندیک، عضو مؤسسۀ بروگینگز، در برابر کمیسیون روابط خارجی سنای آمریکا در ۲۸ ماه مارس ۲۰۱۷ و ۲) مهار کردن تهران: پیشنهادی به دولت جدید آمریکا در زمینۀ اتخاذ سیاست مقابله با ایران، اظهارات مایکل سینگ، عضو مؤسسۀ واشینگتن در بارۀ سیاست خاور نزدیک، در برابر کمیسیون روابط خارجی سنای آمریکا در ۲۸ ماه مارس ۲۰۱۷٫ این دو سند از جهات چندی قابل توجه اند: مارتینادامه مطلب


تراکت شماره ۷ بمناسبت اول ماه مه  (۱۱اردیبهشت)

سازمان اتحادفدائیان کمونیست همه کارگران را به شرکت درتظاهرات اول ماه مه فرامیخواند . هرکجا که هستید و به هرطریق که میتوانید  دراتحاد باهم  با سازماندهی تجمعات وتظاهرات  و طرح شعارها ومطالبات خود این روز بزرگ را گرامی دارید. تلاش کنید دراتحادعمل با   نیروهای پیشرو وانقلابی کارگری  روز اول ماه مه را به روز گسترش هرچه بیشتر مبارزات علیه نظم استثمارگرانه وستمگرانه حاکم بدل کنید. سازمان اتحادفدائیان کمونیست  ششم اردیبهشت ۹۶  


تراکت شماره ۶ بمناسبت اول ماه مه  (۱۱اردیبهشت)

کارگران مبارز تلاش برای تشکل حزبی و توده ای ، دوعرصه لاینفک مبارزه متحد کارگران درتحقق مطالبات اقتصادی وسیاسی جاری  وسرانجام برانداختن نظام سرمایه داری  وبرپائی جامعه سوسیالیستی است. سطح آگاهی طبقاتی خودرا ارتقاء دهید وصفوف خودرا دربرابر نظام سرمایه داری فشرده ترکنید. زنده باد اول ماه مه روزجهانی کارگر نابود باد نظام سرمایه داری زنده باد سوسیالیسم سازمان اتحاد فدائیان کمونیست دوم اردیبهشت ۱۳۹۶


تراکت شماره ۵ بمناسبت اول ماه مه  (۱۱اردیبهشت)

اول ماه مه را برگزارمیکنیم کارگران مبارز سراسر ایران هرچه به اول ماه مه نزدیکتر می شویم  و هرچه تلاش برای برپائی متحد مراسم اول ما مه بیشتر میشود، رژیم  اسلامی سرمایه  به تلاشهای ضد کارگری خود میافزاید .رژیم جمهوری اسلامی  پاسدار نظم استثمارگرانه وستمگرانه سرمایه  ومدافع منافع کلیه مرتجعین از به میدان آمدن کارگران درروز اول ماه مه  وطرح  مطالبات وخواست های کارگران وحشت دارد.حتی ازدادن اجازه راهپیمائی به تشکل های خودساخته خویش نیز خودداری میکند. با تبدیل  تعطیلی اول مه (۱۱اردیبهشت)به اعتصاب تظاهراتی مستقل وطرح شعارها ومطالبات خودادامه مطلب


فراخوان  سازمان اتحادفدائیان کمونیست به برگزاری تجمعات وتظاهرات بمناسبت اول ماه مه (۱۲اردیبهشت۹۶)

کارگران مبارز و پیشرو، فعالین جنبش کارگری ورفقای فدائی، بمناسبت روز اول ماه مه ، با طرح شعار محوری وسراسریکار- مسکن- آزادی، درتجمعات وتظاهرات کارگران شرکت کنید .کارگران را به اعتصابات وتظاهرات انقلابی برای تحقق خواست های اقتصادی وسیاسی شان فرا بخوانید. علاوه برشعارمحوری، شعارهای دیگری هم هستند که خواست های عمومی طبقه کارگر ایران را منعکس میکنند ازجمله: افزایش سطح پایه دستمزد ها که حداقل نباید کمتراز ۳۰۰ درصد حقوق پایه فعلی باشد. داشتن مسکن مناسب وتعدیل اجاره بها متناسب با درآمد متوسط خانواده وپرداخت مابه التفاوت آن توسطادامه مطلب


تراکت شماره ۳ بمناسبت اول ماه مه  (۱۱اردیبهشت)

  گرامی باد  اول ماه مه  روزجهانی کارگر کارگران  اتحاد ، اتحاد، علیه سرمایه دار علیه امپریالیسم ! زندانی سیاسی  آزاد باید گردد ، شکنجه واختناق نابود باید گردد! ترور شکنجه زندان به نفع غارتگران ، آزادی سیاسی  شورای انقلابی  به نفع زحمتکشان! سازمان  اتحاد فدائیان کمونیست ۲۸فروردین ۱۳۹۶


تراکت شماره ۲ بمناسبت اول ماه مه  (۱۱اردیبهشت)

کارگران مبارز؛ متحد ومتشکل شوید ! اعتصابات  را  به اعتصابات تظاهراتی تبدیل کرده و به خیابانها و میادین شهرها بکشانید!تا خشم جوانان ، زنان ، بیکاران و نارضایتی درسربازخانه ها  وروستاها، همه وهمه مرکز جاذبه خود را دراعتصابات کارگران بیابند! باید کاری کرد تا کلیه مردم زحمتکش شهر وروستا چشم انداز تحقق مطالبات خود را درتداوم وپیروزی مبارزات کارگران جستجو کرده وگرد رهبران عملی جنبش کارگری حلقه بزنند! تنها طبقه کارگر است که قادر است مبارزه علیه مافیای قدرت وثروت  ودولت سرکوبگر اسلامی و مصائب ناشی از آنرا آغاز وبهادامه مطلب


تراکت شماره ۱ بمناسبت اول ماه مه  (۱۱اردیبهشت)

  کارگران مبارز! سال گذشته مبارزات کارگران درشکل اعتصابات ، تظاهرات  واشکال دیگر مبارزه برعلیه تعرض بیرحمانه سرمایه داران ودولت سرکوبگرآنها ابعادی گسترده یافت . باتشدید مداوم بحران اقتصادی وتداوم ستمگری وسرکوبگری طبقه حاکم، مبارزات کارگران وزحمتکشان هرچه گسترده تر خواهد شد . هم اینک  طلیعه  تشدید مبارزه طبقاتی واعتلای جنبش کارگری  درحال دمیدن است.  کارگران وزحمتکشان بار دیگر برای بدست گرفتن سرنوشت خود  وبرای رهائی از چنگ فقر وبدبختی وستم واستثمار وزور وسرکوب  به میدان مبارزه آشکار روی خواهند آورد . روز اول ماه مه  را به مبارزه  برایادامه مطلب