فهرست

فروردین, ۱۳۹۶

 

سکتاریسم : بنیان ها و نمودها

(پیش نویس بیانیه آنتی سکتاریسم) سرآغاز: سکتاریسم به عنوان یک دیدگاه و گرایش سیاسی- ایدئولوژیک،نوع ویژه ای از سبک کار و خاستگاه معین طبقاتی، اکنون سراپای تشکیلات ها و محافل چپ را در سیطره خود دارد. دیرگاهی است که این تشکل ها یکدیگر را کمتر به این صفت موصوف و منسوب می کنند. علت شاید این باشد که آنان این ویژه گی را کاملا پذیرفته،درونی ساخته و جزء پرنسیب های خود کرده اند؛و یا شاید چون به خود می نگرند، همه اعمال و خصوصیات سکتاریستی رقیب را در خود می‌بینندادامه مطلب


نشریه کار کمونیستی ۱۵۰


نفرین نفت در سرزمین کردها

نفت که زمانی، نور امیدی برای عراقِ ویران شده و انگیزه ای برای حمایت ایالات متحده از اقلیم کردستان بود، اکنون این اقلیم را قربانی فساد و جنگ کرده است. اربیل-اقلیم کردستان؛ فرمانده “کمال کرکوکی” درهای چوبی بزرگی را برای برگزاری یک کنفرانس خبری گشود. آنجا در واقع اتاق عملیات جنگ بود. درون اتاق، یک میز بزرگ با صندلی های مجلل پوشیده از چرم مخمل، چندین نقشه با چند پین و یک هواپیمای بدون سرنشین ساخت چین وجود داشت. او گفت:”ببخشید که مدت زیادی منتظر ماندید. ” “با آمریکایی هاادامه مطلب


با اتحاد وگسترش مبارزه، به استقبال سال جدید برویم

سال گذشته بحران های اقتصادی همچنان ادامه داشته و اثرات ویرانگر خودرا بر زندگی و معیشت انسانهای روی زمین  بصورت افزایش فشار بر طبقات محروم وگسترش دامنه بیکاری ،قحطی درکشورهای فقیر، بویژه کشورهای آفریقائی و جنگ و کشتاروآوارگی درمنطقه خاورمیانه و سرکوب جنبش های اجتماعی مترقی وانقلابی ،برجای گذاشته است .دراثر سیاست های دول امپریالیستی  وصاحبان قدرت و مداخلات آنها درکشورهای دیگر بمنظور تجدید تقسیم مناطق نفوذ ،میلیونها نفر قربانی شدند.میلیونها نفر ازخانه وکاشانه خودآواره و درشرایط طاقت فرسائی زندگی میکنند.رشد گرایشات راست ناسیونالیستی،تمایلات فاشیستی و نژادپرستانه سویه دیگر تحولاتادامه مطلب


پیام نوروزی شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

بهاران خجسته باد! احساس لذت بخشی است وقتی زمستان سرد و عبوس، جای خود را به طراوت و شکوفایی بهار میدهد. به ویژه برای کارگران و تهیدستان شهر و روستا که طعم سرد زمستان را بیشتر از هر قشری از اجتماع احساس میکنند. از اینرو نوروز – روز زایش بهار- بیشتر از همه، برای زحمتکشان معنا میدهد و برایشان گرما و کار و پویایی به همراه دارد. اما نوروز فقط جشن اولین روز بهار نیست یک عید است با مجموعه ای از سنتها و تدارکات. از جور کردن سفره هفتادامه مطلب


دست پخت دولت درتعیین حداقل دستمزدها، سرشکن کردن باربحران و چپاول بردوش کارگران است

 سرانجام  شورای عالی کار شامل نمایندگان دولت ،کارفرمایان وچند تن عوامل دیگر حکومت، تحت عنوان« نمایندگان» تشکلهای باصطلاح کارگری  (بخوان شورای عالی سرمایه) بعد ازچندین نشست وبرخاست میزان حداقل دستمزد سال ۹۶راتعیین کردند. به گفته وزیرکار: «حداقل دستمزد سال ٩۶ معادل ۱۴٫۵درصد نسبت به سال ۱۳۹۵ افزایش یافت.». او افزایش حداقل دستمزد سال ٩٣ را ٢۵‌درصد و با ملحقات ٣١ درصد، سال ٩۴ را١٧‌درصد و با ملحقات ۲۰٫۵‌درصد و سال ٩۵ را ١۴‌درصد و با ملحقات. ۱۵٫۳‌درصد اعلام کرد. ربیعی گفت: «براساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد یک کارگرادامه مطلب


یاد مارکس آموزگارکبیر پرولتاریا جاودانه است

مارکس در۱۴ مارس ۱۸۸۴ دیده ازجهان فروبست .بامرگ مارکس هرچند طبقه کارگربزرگترین تئوریسین خودراازدست داد،اما آموزه های مارکس طبقه کارگر رابه جایگاهی رساند که بمثابه نیروی بالنده تاریخ و پیشتازتحولات اجتماعی، پای به عرصه وجود گذاشت. مارکس نقد نظام سرمایه داری را ازنقد اقتصاد سیاسی بورژوازی آغاز کردو سپس ناگزیری و نیز قانونمندیهای تحول سرمایه داری به سوسیالیسم را نتیجه گرفت .مارکس درعین حال که بنیادی ترین عوامل عینی و تاریخی تغییرات جوامع بشری و پیچیدگیهای آنرا مورد تحلیل وارزیابی قرارداد هیچ حوزه دیگری ازدانش اجتماعی بشرنبود که مارکس درتئوریهایادامه مطلب


گرامی باد یاد رفیق مسعود احمدزاده

یازدهم اسفند ماه ۱۳۵۰ ۱۰ تنازفدائیان خلق باشعار زنده باد کمونیسم،دربرابرجوخه های اعدام حکومت سرمایه قرارگرفتند . درآن زمان کمترکسی به این واقعیت پی بردکه جنبش کمونیستی وکارگری ایران چه کسانی راازدست داده است.درست همانموقع که دربیدادگاه های رژیم شاه ، هنگامیکه باورود مردی با چهره ای مصمم وچشمانی ناقد،اما تکیده ازشکنجه ،همه فدائیان به احترام اوازجای برخاستند.کمترکسی میتوانست درک کند که این همه قدرت نفوذ محصول چیست؟ اگرچه آن زمان نام مسعود احمدزاده برهیچکس ناآشنا نبود،ولی رمزقدرت اودرعزمی نهفته بود که تنهاکسانیکه مسعودرامیشناختند  وبا قدرت خلاقه اوآشنابودند،میتوانستند رازقدرت مسعودرادریابند.ادامه مطلب


بهاران خجسته باد! بمناسبت فرارسیدن نوروز۱۳۹۶

زمستان رخت برمیبندد وبهار،دامن ارغوانی خودرا برگستره زمین  پهن میکند. زندگی ازدل خاک جوانه میزند و مقدم بهاررا گرامی میدارد. بهار آغازی نورا نوید میدهد و آرزوهای فروخفته را بیدارمیکند و پیروزی نو برکهنه را درگستره جهان هستی به نمایش میگذارد. فصلی که مرز نمیشناسد درهرگوشه ای ازجهان هستی که قدم بگذارد شکفتن را بشارت میدهد. بهار درایران جمهوری اسلامی زده ما ،دربیغوله های فقرو تباهی  در دلهره های بیکاری  و گرسنگی ،اعتیاد و تن فروشی ودرکارخانه ها و مزارع، درپشت میله های زندان و درتظاهرات و اعتصابات کارگری نیزادامه مطلب


بهاران خجسته باد !