فهرست

اردیبهشت, ۱۳۹۵

 

بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی و غیر سیاسی دربند به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر

درآستانه اول ماه مه  عده ای اززندانیان سیاسی  و عادی طی بیانیه ای ضمن گرامیداشت روزجهانی کارگر ،مطالباتی را مطرح نموده اند که به پاس احساس مسئولیت این زندانیان و نیز باتوجه به عمومیت داشتن خواست ها ومطالبات مطروحه ازطرف آنها، این بیانیه را منتشرمیکنیم . بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی و غیر سیاسی دربند به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر در آستانه فرارسیدن اول ماه مه، روز جهانی کارگر که تقارن جالبی با روز معلم دارد، ضمن ارج نهادن به این دو مناسبت و با استقبال ازادامه مطلب


گسترش اعتصابات کارگری و موج اعتصاب درزندانهابازتابی از ناتوانی رژیم درمهار بحران   

اعتصابات زندانیان سیاسی دراعتراض به وضعیت وخیم زندانها بی عدالتیها و ظلم وستم و آزار و اذیت زندانیان سیاسی  دراکثرزندانها ی کشور درحال گسترش است. بنا به گزارش سازمانهای مدافع حقوق بشر و حقوق زندانیان ،زندانیان سیاسی یا امنیتی زیادی از جمله سید حسین رونقی ملکی، امیر امیرقلی، سعید شیرزاد،رمضان احمد کمال، افشین بایمانی، مسعود عرب چوبدار، فرید آزموده، ایرج حاتمی، بهزاد ترحمی، صالح پیچگانلو، مصطفی پروین، سعید صادقی فر و مرتضی پروین در زندانهای مختلف کشور با مطالبات مختلفی دست به اعتصاب غذا زده اند، در مواردی به گفتهادامه مطلب


گماشتن ۷۰۰۰ هزار«گشت نامحسوس» درتهران،  نشانه ترس است یا قدرت!

اعلام اعزام ۷۰۰۰هزار نیروی «گشت نامحسوس» به سطح خیابانها و مراکزکاروزندگی مردم نشان میدهد که برگزاری مانورهای نیروهای سرکوبگر رژیم  درشهرهای کشور ،بویژه در تهران بزرگ که تحت عنوان  «رزمایش مقابله با شورش های کارگری» نامگذاری شده به یک امرعادی وروزمره تبدیل شده است، به اندازه کافی نتوانسته است جو رعب وحشت مورد نظر رژیم را برجو جامعه و مبارزات جاری طبقه کارگر ودیگر ستمدیدگان حاکم سازد. تربیت واعزام هزاران جاسوس وسرکوبگر به سطح جامعه و برگزاری رزمآیش هائی ضد کارگری  آشکارا و بدون پرده پوشی اعلان جنگ طبقه سرمایهادامه مطلب


با شعار محوری وسراسری کار- مسکن- آزادی به استقبال اول ماه مه۱۳۹۵، روز تجلی همبستگی کارگران ایران و سراسرجهان برویم

اول ماه مه  روزهمبستگی کارگران سراسرجهان فرامیرسد .شورای  مرکزی سازمان اتحادفدائیان کمونیست یکصدو بیست وهفتمین سالگرد اول ماه مه، روزتجلی همبستگی واتحادکارگران سراسرجهان را به همه کارگران ایران و پرلتاریای جهان شادباش میگوید. ازروزی که جهان زیرگامهای استوار کارگران اعتصابی شیگاگو به لرزه درآمد و طبقه کارگر  بمثابه طبقه ای دوران سازتولد شکوهمند خود را درپیروزی جنبش هشت ساعت کار اعلام داشت، بیش ازیک صدوبیست هفت سال میگذرد .درتوالی تاریخی این سالهای طولانی، مبارزه پرلتاریای جهان علیه نظام سرمایه داری و تبعات ویران کننده آن فراز و نشیب ها یادامه مطلب


برای اتحاد و همبستگی صفوف طبقه کارگرایران تلاش کنیم!

 اطلاعیه شورای نمایندگان احزاب،سازمانها ونهادها کارگران و زحمتکشان! مردم آزاده ایران! هر ساله در روز اول ماه مه به عنوان روز جهانی کارگر ، صفوف جنبش کارگری در پهنه ی جهان سرمایه داری به حرکت در می آید و یک بار دیگر، حضور و قدرت جمعی خود را به نمایش می گذارد. کارگران در هرگوشه ای از جهان،با هر زبان و ملیت و نژاد ، خودرا در یک همبستگی و اتحاد طبقاتی، در هم سانی و موقعیت هم گونی مشاهده می کنند .در چنین روزی کارگران مجال می یابند که برادامه مطلب


عزم شان جزم ورزم شان پایدار باد!

عزم شان جزم ورزم شان پایدار باد!v طبقه کارگرایران دروضعیت بس حساسی بسرمیبرد .علی رغم تشدید سرکوبگریها و بگیر و ببند های هرروزه و برغم جو ترور وخفقان حاکم، اما بیش از سایر اقشار توده های زحمتکش مردم به مبارزه ومقاومت دربرابر تعرضات اقتصادی و سیاسی رژیم، ازخودپایداری نشانداده و به مبارزه دراشکال مختلف ادامه میدهند. کارگران بواسطه نقش و جایگاه شان درتولیداجتماعی ،درزندگی و مبارزات روزمره شان پیش از سایر اقشار اجتماعی  درمی یابند که وعده ووعید های حاکمیت و طبقه سرمایه دار درباره تحقق مطالبات شان وبهبود شرایطادامه مطلب


ملاحظاتی پیرامون جنبش کارگری و سوسیالیستی ایران!

تردیدی نیست که طبقه کارگرایران به همراه آن جنبش کارگری در دل پیدایش وگسترش سرمایه داری درایران تکوین یافته ودر ترکیب طبقاتی جامعه جای خود را گشوده است منتهای مراتب رشد سرمایه داری درایران از اشکال و خصوصیات ویژه وپیچیده ای برخوردار بوده و هست که این ویژه گیها در ترکیب طبقه، کمیت و کیفیت آن ونیز اشکال وسنن مبارزات صنفی و سیاسی آن تا به کنون تاثیر ات خود را برجای گذاشته است . نخست اینکه به لحاظ تاریخی تکوین طبقه کارگرایران درشرایطی بود که جامعه درحال گذار ازادامه مطلب


نقش وموقعیت اعتصابات کارگری در پیکار انقلابی علیه جمهوری اسلامی !


یکی از ویژه گیهای سالهای اخیر جامعه ما عبارت از این است که یک جنبش همگانی ودر عین حال پراکنده وبدون برنامه ورهبری منسجم ومورد اعتماد ووثوق مردم حول محور خواست های مختلف و گاه متضاد و درعین حال برحق جریان دارد . دراین جنبش عمومی مطالبه آزادیهای سیاسی بیش از سایر مطالبات مطرح وتقریبا جنبه همگانی بخودگرفته است . خصلت مذهبی حکومت ووجود نظام ولایت فقیه درراس آن ، دامنه نیروی اجتماعی پشت سر این شعار را طوری گسترش داده وهمه گیر کرده است که از محروم ترین اقشارادامه مطلب


بنیان های اساسی برنامه ما!

جمهوری فدراتیو شورائی و مسئله ملیت ها در ایران ! نشریه کار ،: از مدتها قبل تشریح و توضیح برنامه و اساسنامه سازمان را در دستور کار خود قرار داده بود اما حجم بیش از حد کارها و وظایفی که ناشی از سرعت رویدادها بود، مانع از آن شد تا باین امر مهم پرداخته شود . شاید بتوان گفت که نه فقط خود سرعت رویدادها بلکه دنباله روی از این رویدادها هم مزید بر علت شدند تا در برخی موارد خورده کاری بر وظایف برنامه ریزی شده تفوق یابد .ادامه مطلب


طنناز ممدقلی زاده

مردم همیشه درصحنه کلمات قصار جناب قاضی پور «نماینده»  درمتینگ اتنخاباتی مجلس دهم را بخوانند و به حال خود اگرخواستندگریه بکنند، واگر نخواستند بخندند. اول بگویم توهین به بچه روباه وکره خرنباشد پیشاپیش ازآنها وزنانی که توسط قاضی پور این به تعبیر خوداش سگ ولایت فقیه توهین شده است پوزش میخواهم اما واقعا اگرمجلس ارتجاع جای بچه روباه و کره الاغ نیست، پس پرسیدنی است که جناب قاضی پور، وامسال تودرآنجا چه کارمیکنید؟! میفرماید«مملکت را به آسانی به دست نیاورده‌ایم که هر روباه، بچه و کره الاغی را بفرستیم آنجاادامه مطلب