فهرست

بهمن, ۱۳۹۴

 

تحرکات وتهاجم دولت ترکیه درکردستان- با شاهین شریفیان


تسلیت بمناسبت درگذشت تراب حق شناس

تسلیت بمناسبت درگذشت تراب حق شناس باکمال تاسف مطلع شدیم بار دیگر مبارزی از میان مبارزان ضد سرمایه داری ازمیان ما رخت بر بست و خاطراتی از خود برای نسل های بعد به جا گذاشت. رفیق مبارز تراب حق شناس که بیش از پنجاه سال ازعمر خود را برای مبارزه در راه ازادی و سوسیالیسم صرف نموده بود در سن ۷۲ سالگی پس از یک دوره مبارزه پنج ساله با بیماری در تاریخ ۵/۱۱/۹۴ چشم از جهان فروبست .تراب که در اغاز جوانی مبارزه علیه استبداد راآغازنمود  وی ازبنیانگزاران سازمانادامه مطلب


رژیم جمهوری اسلامی در آستانۀ انتخابات جدید

نوشین شفاهی انتخابات جدید مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان ۱۳۹۴ جمهوری اسلامی در شرایطی انجام میشود که اجرای طرح برجام و لغو تحریمات اقتصادی فضا را برای امیدهای واهی و سرگرم کردن مردم تا دوره ای دیگر از انتخابات را مساعد ساخته است و مقامات رژیم هم بیکار ننشسته و باب وعده وعیدهای مزورانه را باز کرده اند. رژیم که آمدن روزهای خوب بعد از تحریمات را جشن گرفته، و به مردم نوید گشایش فصل جدیدی از شکوفایی اقتصادی در جامعه را میدهد بخوبی واقف است که وخامت اوضاعادامه مطلب


تسلیت بمناسبت درگذشت مادر سپهری ها

تسلیت بمناسبت درگذشت مادر سپهری ها با تاسف فراوان باخبرشدیم که زنده یاد مادرسپهری ها با برجای گذاشتن کوهی از خاطره فداکاریها وازخودگذشتگیها درراه آزادی و برابری، درگذشته است. مادرسپهری  مادر رفقای فدائی سیروس ،ایرج، فرخ، فرهاد و فرشاد است که  همگی درمبارزه علیه  ستم و استثمار وسرکوب دوره شاه و شیخ درراه سعادت توده های زحمتکش مردم ایران جانشان را فداکردند وبا زندگی ومبارزه پربار خود آموختند که درهرشرایطی باید برعلیه ستم و استثمار و زور و سرکوب به مبارزه برخاست . ما درگذشت مادرسپهری ها را  به همهادامه مطلب


تسلیت بمناسبت درگذشت زن مبارز،آزادیخواه وعدالتجو، رفیق نیره جلالی مهاجر ،مشهور به “مادر به‌کیش

 با تاسف فراوان باخبرشدیم که صبح امروز ۱۳ دیماه، رفیق نیره جلالی مهاجر، مشهور به “مادر به‌کیش” درتهران درگذشته است .مادر بهکیش ازجمله زنان آزادیخواه و مبارزی بود که پنج انسان فدائی و سوسیالیست رانیز دردامان خود پروراند.


تسلیت بمناسبت درگذشت زن مبارز،آزادیخواه وعدالتجو، رفیق نیره جلالی مهاجر ،مشهور به “مادر به‌کیش”

تسلیت بمناسبت درگذشت زن مبارز،آزادیخواه وعدالتجو، رفیق نیره جلالی مهاجر ،مشهور به “مادر به‌کیش” با تاسف فراوان باخبرشدیم که صبح امروز ۱۳ دیماه، رفیق نیره جلالی مهاجر، مشهور به “مادر به‌کیش” درتهران درگذشته است .مادر بهکیش ازجمله زنان آزادیخواه و مبارزی بود که پنج انسان فدائی و سوسیالیست رانیز دردامان خود پروراند. رفقا زهرا، محمود، محمد، محسن و علی و همچنین دامادش رفیق  سیامک اسدیان (اسکندر) طی سالهای ۶۰ تا ۶۷ در مبارزه با ستم واستثمار و زور و سرکوب جمهوری اسلامی ورسیدن به آزادی و سوسیالیسم جان باختند. مادرادامه مطلب