فهرست

شهریور, ۱۳۹۴

 

بمناسبت بیست وهفتمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی

بمناسبت بیست وهفتمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی بیست هفت سال پیش واقعه خونینی درزندانهای رژیم جمهوری اسلامی رخ داد که هنوز ابعاد آن بدرستی مشخص نشده است. درتابستان ۶۷ هزاران نفر اززندانیان سیاسی که اغلب آنها دوره محکومیت شان بپایان رسیده بود، بیرحمانه قتل عام شدند.اینکه درطول حاکمیت خونبار مافیای قدرت وثروت هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی بدست جلادان این رژیم کشته شده اند برهمگان روشن است اما دراین میان جنایتی که رژیم درتابستان ۱۳۶۷درحق زندانیان سیاسی مرتکب شد درنوع خود جنایتی بی سابقه وقتل عامی بیرحمانه بود کهادامه مطلب


  بمناسبت بیست وهفتمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی

بیست هفت سال پیش واقعه خونینی درزندانهای رژیم جمهوری اسلامی رخ داد که هنوز ابعاد آن بدرستی مشخص نشده است. درتابستان ۶۷ هزاران نفر اززندانیان سیاسی که اغلب آنها دوره محکومیت شان بپایان رسیده بود، بیرحمانه قتل عام شدند.اینکه درطول حاکمیت خونبار مافیای قدرت وثروت هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی بدست جلادان این رژیم کشته شده اند برهمگان روشن است اما دراین میان جنایتی که رژیم درتابستان ۱۳۶۷درحق زندانیان سیاسی مرتکب شد درنوع خود جنایتی بی سابقه وقتل عامی بیرحمانه بود که بعد از بیست وهفت سال هنوز مشخصات کاملادامه مطلب


پیام به ششمین گردهمائی بمناسبت قتل عام زندانیان سیاسی تابستان ۶۷

  پیام به ششمین گردهمائی بمناسبت قتل عام زندانیان سیاسی تابستان ۶۷ شهریور امسال بیست وهفتمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی درسیاهچالهای جمهوری اسلامی است. بیست وهفت سال قبل  قطعنامه سازمان ملل  مبنی بر آتش بس درجبهه های جنگ خانمانسوز هشت ساله بین ایران وعراق  توسط  رژیم جمهوری اسلامی پذیرفته شد ، خمینی که جنگ را نعمت الهی  مینامید  وخواهان ادامه جنگ تا «رفع فتنه از عالم»بود، پذیرفتن  این قطعنامه واعلام توافق با آتش بس را به نوشیدن زهر تشبیه کرد. واضح است که درآن زمان دراین تعابیر خمینی ودارودسته حاکمادامه مطلب


آلترناتیو سازی سرمایه داری به بهانه “یادمان کشتار ۶۷ “

برنامه ای در بیستم سپتامبر در هتلی در تورنتو بمناسبت کشتار ۶۷ برگزار گردید که واکنشهایی مبنی بر رد و نقد این برنامه و اهداف و عناصر پشت پردۀ آن، و نیز حمایت و طرفداری از آن، در میان  برخی از فعالین چپ را، بهمراه داشت. در این برنامه برخی از دست اندرکاران دولتی حزب در قدرتِ توری در آن سخنرانی داشتند و پیام اخوان و کاوه شهروز از جمله هماهنگ کننده های آن بودند. اگرچه اعتبار و موضعگیری هر برنامه و آکسیونی، جدای از پیام و برنامه  سیاسی اشادامه مطلب


زندانی ای اوج فریاد 

زندانی زندانی ای اوج فریاد       زندانی ای هر دم در یاد ای که شور و عزم آهنین ات    ســرداده آواز آخــریـــن ات زندانی ای اوج فریاد  زندانی ای هر دم در یاد در نگـــه همه گــــان  تو همان شیری گرچه زجور شه هان تو بـه زنجیـری خـونیـن پیکــار تــو   فــردا از آن تــو لاله زخون رخ تو سرخی دارد   ژاله زپاکی روی تو می بارد بــرپــا کــه راه تــو    فــردا از آن تــو نقش جان بازی ات همه جای اوین نشانه ای از رزم بیژن گرد و دلیر حماسه ی تاریخ پر زفراز و نشیب برای ما درسی دیگرادامه مطلب