فهرست

فروردین, ۱۳۹۴

 

به مراسم یازدهمین سالگرد تاسیس حزب حیات ازادکردستان دراستکهلم سوئد

به مراسم یازدهمین سالگرد تاسیس حزب حیات ازادکردستان دراستکهلم سوئد با سپاس از دعوت شمابه شرکت درمراسم یازدهمین سالگرد تاسیس حزب حیات آزادکردستان ، بدین مناسبت به همه اعضا ،هواداران پژاک ومردم زحمتکش و تحت ستم واستثمار کردستان شادباش میگوئیم. دوستان و رفقای گرامی یازدهمین سالگرد تاسیس حزب تان مصادف است با تحولات مهمی درمنطقه خاورمیانه وکردستان . خاورمیانه درآتش جنگهای مذهبی ، فرقه ای وقومی و قبیله ای میسوزد.تردیدی نیست که اساس و بن مایه  این درگیریها دارای ماهیت طبقاتی است که عامدانه توسط قدرتهای منطقه ای وجهانی  بهادامه مطلب


کوبانی پس ازپیروزی و درس های آن درگفتگو با: سیامک رضایی


معیار آزادی جامعه، آزادی زن است !

اطلاعیه احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن بیش از صد و سی سال از روزی که زنان کارگر کارخانجات نساجی در نیویورک، در اعتراض به سختی شرایط کار و نازل بودن سطح دستمزدهایشان به اعتراض برخاسته و در برابر سرمایه شوریدند می گذرد. زنانی که گرامیداشت رزمشان بنیان هشت مارس، روز جهانی زن قرار گرفت. هر سال هشت مارس فرصتی است تا تغییر و تحولات سالانه در رابطه با رفع تبعیض جنسیتی را مرور کنیم. به جرات میتوان گفت؛ که مدتهاست نه تنهاادامه مطلب


گفتگوی برابری تی وی با نوشین شفاهی بمناسبت هشت مارس


گرامی باد هشت مارس روز جهانی زنان

گرامی باد هشت مارس روز جهانی زنان هشت مارس، هم تجلیل از مبارزات حق طلبانه زنان جهان و دستاوردهای جنبش جهانی آنان است و هم میثاقی دوباره با اهداف، مطالبات، و حقوق بحق برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی است. هشت مارس گرامیداشت دستاوردهای بزرگ و کوچکی است که نه با انتظار و چشمداشت به تغییر از بالا و یا خوبخودی، بلکه با مبارزۀ یکپارچه و پیگیر زنان محقق شده است.  قاطیعت، پشتکار و پراتیک ملموس شاخص مبارزات زنانی بود که انگیزه و سمبل هشت مارس شدند. سال گذشته این شاخصهادامه مطلب