فهرست

مهر, ۱۳۹۳

 

فراخوان اعتراض به اسید پاشی به زنان دراصفهان

فراخوان اعتراض به اسید پاشی  به زنان دراصفهان طی چند روز اخیر اسید پاشی به صورت زنان ودختران اصفهانی موجی ازنگرانی دربین خانواده ها، بویژه زنان ودختران رادامن زده  و خشم ونفرب مردم اصفهان را نسبت به عاملین وعامرین این عمل جنایتکارانه برانگیخته است .تاکنون بیش از هشت زن قربانی  این جنایت شده اند. اخبار امروز صبح  ۲۸ مهرحاکی از آن است که  طی امروز نیزسه زن دیگر مورد هدف قرارگرفته و  توسط موتورسواران به صورت شان آسید ریخته شده است. دراعتراض به این جنایات تکاندهنده،  عده ای ازخانوتده هایادامه مطلب


کوبانی همچنان مقاومت میکند دفاع ازمبارزات زحمتکشان کوبانی یک وظیفه انقلابی است

کوبانی همچنان مقاومت میکند دفاع ازمبارزات زحمتکشان کوبانی یک وظیفه انقلابی است کارگران وزحمتکشان احزاب وسازمانهای انقلابی همانطور که دراعلامیه های قبلی  سازمان و کمیته کردستان  بارها فراخوان داده وتاکید نموده ایم، ازمدتهاقبل کانتون  های سه گانه کردستان سوریه  با توطئه ای از پیش طراحی شده  مورد یورش وحشیانه حکومت اسلامی داعش قرارگرفته اند  و نیاز به کمک وحمایت همه جانبه دارند .مناطق سه گانه خود محتار کردستان بعنوان نمونه ای ازخود مدیریتی  دموکراتیک و تسلیح توده ای  وبرقراری آزادی های دموکراتیک، تضمین حقوق اقلبت ها ، تامین آموزش وادامه مطلب