فهرست

تیر, ۱۳۹۳

 

۱۸تیر ۱۳۷۸ انفجار خشم کین

حرکت تیر ۱۳۷۸ که به غلط (( جنبش دانشجویان )) نام گرفت ، بی شک حرکتی توده ای بود که در شرایطی ویژه که دانشجویان بوجود آوردند ، استفاده نمود . این حرکت انعکاس نفرت و بیزاری توده های تحت ستم و استثمار شده ای بود که قیام ۵۷ آنان بمنظور تحقق دمکراسی و عدالت اجتماعی از جانب مرتجعین اسلامی سرکوب شده بود . این حرکت انعکاس ۲۱ سال محرومیت سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی از تمامی آن چیزهایی بود که به حقوق بشر معروف است . انعکاس نارضایتی تودهادامه مطلب


اوضاع کنونی سیاسی-اجتماعی سرمایه داری

چشم انداز تشدید بحران در دو سال آینده   در عصر گلوبالیزاسیونِ سرمایه، هیچ کشوری قدرت مقابله با نفوذ روبنایی سرمایه داری در عرصه های مختلف اجتماعی-سیاسی و فرهنگی را نداشته است مگر بضرب سرکوب مداوم که نفوذ آنرا در سطوح مختلف اجتماعی بطور مقطعی سد کرده باشد. به همان اندازه هم هیچ کشوری در مقابل بحران سرمایه داری مصون نمانده است و این واقعیت آشکار، طبقه کارگر و مبارزه اش را بمعنای واقعی جهانی و فرا ملیتی کرده است. خصیصه این سرمایه داری گلوبال شده انتقال قدرت هر چهادامه مطلب


افتخار!

افتخار! من مادرم من خواهرم من همسری صادق ام  من یک زنم زنی از دهکوره های مرده ی جنوب زنی که از آغاز با پای برهنه دویده است سرتاسر خاک تف کرده ی دشت ها را   من از روستاهای کوچک شمال ام زنی که از آغاز در شالی زار و مزارع چای تا نهایت توان گام زده است من از ویرانه های دور شرقم زنی که از آغاز با پای برهنه عطش تند زمین را در پی قطره ای آب درنوردیده است زنی که از آغاز با پای برهنهادامه مطلب