فهرست

اسفند, ۱۳۹۲

 

پیام نوروزی  سازمان اتحادفدائیان کمونیست

 بهاران خجسته باد کارگران وزحمتکشان! درپی زمستان سرد، بهار با تمام جلوه های دل انگیزش فرا رسید . نوروز همه مارابرغم مصائب و مشکلات زندگی به  جشن وشادمانی فرا میخواند .آغاز بهارو شکفتن طبیعت، نوید میدهند که سرانجام دوران سیاه  استبداد و خودکامگی و دوران ستم واستثمار و زور و سرکوب نیز پایان  خواهد یافت هرگاه که انسانهای کارگرو زحمتکش بر حقوق ، توانائی ورسالت خود آگاه گردند و برای در دست گرفتن سرنوشت خود، متحدانه به پا خیزند. کارگران وزحمتکشان! وخامت اوضاع اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران کهادامه مطلب


نقش و جایگاه زنان در جنبش خلق کرد !

” از مطالب منتشر شده در نشریه ریگای گه ل“ تاریخ جوامع طبقاتی نشاندهنده ننگ ابدی کوچک شمردن و اهانت به زنان از جانب طبقات حاکم بوده و هست . در تمامی این جوامع زنان در زمینه جایگاه اجتماعی همواره در درجه دوم قرار داده شده اند و همانند موجودی بی اختیار و ضعیف که تنها وظیفه آن نگهداری فرزندان است به آن نگریسته شده است . تاریخ جوامع طبقاتی به همان شیوه که نشاندهنده تغییر شیوه های استثمار انسانهاست به همان شیوه نشاندهنده تغییرات درکوچک شمردن و اهانت وادامه مطلب


بریتان ، گلوله ای در پرواز ، به بهانه ۸ مارس روز جهانی زن

فیلم بریتان به کارگردانی خلیل اویسا در سال ۲۰۰۶ بر اساس زندگی و مقاومت ” گلناز کارتاش ”  یکی از گریلاهای زن که با اسم مستعار بریتان در صفوف  گریلاهای حزب کارگران کردستان مبارزه می کرد تهیه شده . فیلم گزارشی است از عشق به مبارزه برای رهائی ، گزارشی از زندگی و روحیه ی مقاومت ، گزارشی است از فدا نمودن خویش در راه آزادی و نقشی که زنان در مبارزه بر علیه نابرابری ها موجو د می توانند ایفا کنند که در قالب فیلم به نمایش در امدهادامه مطلب


۸ مارس ، سمبل مبارزه و اتحاد زنانی که کار دستهایشان را برای گرفتن سلاح پرورده کرده است !

روزجهانی زن در حالی فرا میرسد که نیمی از جمعیت این کره خاکی همچنان زنجیرهای بندگی و بردگی جامعه پر از ظلم و تبعیض طبقاتی را بدوش میکشند . زنان این خیل عظیم رنج و کار در شرایطی مبارزات تاریخی همرزمان خویش را در این روز تاریخی پاس میدارند که تاریک اندیشان نظام بنا نهاده شده بر ستونهای استثمار و بهره کشی هر روز سعی در مسخ و نابودی دستاوردهای مبارزات تاریخی زنان دارند . در شرایطی زنان در تلاش برای حفظ دستاوردهای عظیم خویش برای امحا ستم و بهرهادامه مطلب