فهرست

شهریور, ۱۳۹۲

 

قطعنامه های کنگره ششم سازمان اتحادفدائیان کمونیست

قطعنامه کنگره ششم سازمان پیرامون آلترناتیو سازیهای ضدانقلابی بورژوائی و امپریالیستی   ۱-      تجربه تحولات چند ساله اخیر درکشورهائیکه جنبش های اجتماعی علیه نظام سرمایه داری و دولت های استبدادی  وسرکوبگر آنها  بوقوع پیوسته اند، نشان میدهد که طبقه حاکم و امپریالیست های حامی آنها برای انحراف مسیر جنبش های اجتماعی و شکست این انقلابات  به ایجاد آلترناتیو های بورژوائی  و ضد انقلابی مبادرت میورزند. و با کمک های مالی و تسلیحاتی و تبلیغاتی  خود آنها را تجهیز میکنند تادرشرایط اوج جنبش انقلابی ،توده های مردم را ازطریق دادن وعدهادامه مطلب


خلاصه ای از گزارش اجلاس کنگره ششم

خلاصه ای از گزارش اجلاس کنگره ششم  ۱-      گزارش سیاسی  قرائت و درباره تحولات جهان ، منطقه وایران مباحثی انجام شد .دراین بخش بحران های عارض برنظام سرمایه داری درسطح جهان مورد بررسی قرارگرفت.  تحولات منطقه خاورمیانه شاخ آفریقا و قیامها و شورشهای توده ای دراین مناطق کالبد شکافی شد ، سپس درباره وضعیت اقتصادی واجتماعی ایران  گفتگو وتبادل نظر گردید . بحران اقتصادی ایران تاثیر تحریمها بروضعیت طبقه کارگر و توده های محروم جامعه و نیز تاثیر بحران جهانی سرمایه بروضعیت اقتصادی ایران، موقعیت رژیم بعد از روی کارادامه مطلب


کنگره ششم سازمان اتحادفدائیان کمونیست

 اطلاعیه پایانی کنگره ششم سازمان اتحادفدائیان کمونیست  کنگره ششم سازمان اتحادفدائیان کمونیست  باشرکت نمایندگانی از تشکبلات های داخل ، کردستان و خارج کشور درچند نوبت برگزار گردید.  گزارش سیاسی شورای مرکزی و قطعنامه های پیشنهادی قبلا دراختیار تشکیلات قرارگرفته و درنشریه  کارآنلاین منتشر شده بودند.  کنگره طبق دستور جلسه  زیر اجلاس خود را با یک دقیقه سکوت به یاد تمامی  جان باختگان راه آزادی و سوسیالیسم آغاز کرد  ۱-      قرائت گزارش سیاسی  ۲-      بحث حول گزارش سیاسی شامل اوضاع جهان، منطقه، ایران،وضعیت جنبش کارگری و سایر جنبش های اجتماعی  ۳-     ادامه مطلب