فهرست

تیر, ۱۳۹۲

 

بیاد افشین اسانلو و دیگر  تحریمیان این دوزخ سیاه

تحریمی نامی است که رای دهندگان بر کسانی که به تمامیت این حاکمیت، نه! گفته اند، گذاشته اند: تحریمی! من فکر می کنم که یک سوی لبه ی پیکان این کلمه خود همان تحریمی ها را شامل می شود! یعنی افرادی را که به قتل و شکنجه و کشتار و بهره کشی نه! گفته اند و به همین دلیل هم از طرف حاکمیت جانی و هم از طرف خیل بسیاری از ناآگاهان تحریم شده انند. یکی از این جماعت بنفش درصفحه ی فیسبوکش نوشته بود: اگر تغییری با آمدن اصلاحیون حاصلادامه مطلب


آن گــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم شدگـــــــــــــــــــــــــــــان عاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق:

می گویم چیزی در جهان ترسناک تر از گم کردن عزیزی هست؟ آن هم برای همیشه؟  فکر نمی کنم.. این هراس از گم کردگی و رنج آن مثل اینکه نه سن و سال می شناسد و نه تاریخ! در کتاب مقدس مشهودترین روایت این گم کردگی در داستان یوسف است! که به کوری چشمان یعقوب می انجامد.و در ادبیات امروز هم شاید بارزترین اثری را که من خوانده ام کتاب «بیوه گان»اثر نویسنده ی چپ شیلیایی «آریل دورفمن» باشد.که البته این کتاب با عنوان «ناپدیدشدگان»توسط«احمد گلشیری»ترجمه شد.ناپدید شدگان حکایت زنانادامه مطلب


درباره حک سایت www.fedayi.org

درآستانه یازدهمین دوره نمایش «انتخاباتی» ریاست جمهوری ، حک سایت سازمان ما و سایر سازمانهای انقلابی نشان دیگری ازخشم وانزجار وترس و وحشت مافیای قدرت و ثروت و نظام سیاسی ومذهبی آن از رشد آگاهی و دخالتگری توده های مردم ،بویژه طبقه کارگر درسرنوشت خویش است . هما نطور که بارها اعلام کرده ایم ، سرنوشت مطالبات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی توده های مردم نه با شرکت در نمایش مضحکه انتخاباتی ، بلکه درتشدید مبارزه توده های میلیونی کارگران و زحمتکشان درعرصه خیابانها ، میادین ، کارخانه ها وادامه مطلب