فهرست

اردیبهشت, ۱۳۹۲

 

سمینار جنبش کارگری بمناسبت اول ماه مه

سمینار جنبش کارگری بمناسبت اول ماه مه شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ـ استکهلم April 21, 2013 سمینار جنبش کارگری بمناسبت اول مه سخنرانی، بحث و پرسش و پاسخ اوضاع سیاسی و موقعیت جنبش کارگری ü سیاست کارگری در قبال جدالهای درون حکومتی ü کارگران و آلترناتیو سازی ü فقر و بیکاری و گرسنگی ü مسائل اساسی طبقه کارگر در اوضاع کنونی سخنرانان : فاتح شیخ، حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست صدیق اسماعیلی، حزب کمونیست ایران یدی شیشوانی، اتحاد فدائیان کمونیست صالح احمدیان، هسته اقلیت جمعه ۲۶ آپریل، ساعتادامه مطلب