فهرست

آبان, ۱۳۹۱

 

کارگران ایران راتنها نگزاریم وازمبارزات ومطالبات آنها پشتیبانی کنیم

در حال حاضر ‏رضا شهابی، ‏شاهرخ زمانی، محمد جراحی ‏، ‏بهنام ابراهیم زاده ، مهدی فراحی شاندیز، و دیگر فعالان جنبش کارگری بدون دریافت کوچکترین خدمات پزشکی ودرمانی و در وضعیت وخیم جسمی همچنان در زندان های ضد بشری جمهوری اسلامی به سر میبرند.عادله چراغی همسر علیرضا عسکری بعد از آزادی وی دستگیرشدند همچنین رسول بداغی عضو کانون صنفی معلمان و عبدالرضا قنبری معلمین معترضی که خطر اجرای حکم اعدام بر روی سرش قراردارند در زندانند. رژیم اسلامی همچنان به سرکوبگری خود ادامه میدهد در هفته های اخیر ده هاادامه مطلب


درحمایت از فراخوان  شورای نمایندگان احزاب ،سازمانها و نهادها

  درپشتیبانی از مبارزات و مطالبات کارگران ایران برای آزادی کارگران زندانی و کلیه زندانیان سیاسی تلاش کنیم واحد وین فدائیان کمونیست  برای جلب پشتیبانی  ازمبارزات کارگران ایران وآزادی کارگران زندانی روز شنبه ۲۷ اکتبر درشهر وین …………… .صدای کارگران زندانی را به گوش افکار عمومی خواهد رساند وخواستار پشتیبانی آنها ازمبارزات ومطالبات کارگران ایران خواهد شد.  بدینوسیله به سهم خود همه انسانهای آزاده را به شرکت درآکسیون روز شنبه در  حمایت از کارگران ایران فرامیخوانیم.  زنده باد همبستگی  جهانی کارگران  واحد وین اتحادفدائیان کمونیست ۲۴اکتبر ۲۰۱۲