فهرست

شهریور, ۱۳۹۱

 

درباره فتوای قتل شاهین نجفی

اخیرا شاهین نجفی خواننده ایرانی مقیم آلمان آهنگی بنام «نقی»خوانده است که مورد پسند عده ای از مسلمانان قرارنگرفته است و آن را توهین به امام نقی وامام زمان تلقی کرده و خواستار مجازات وی شده اند . متعاقب انتشار این آهنگ آیت االه ها که منشاء ارتجاع وعقب ماندگی بوده ودرطول تاریخ بااشاعه خرافه های مذهبی مانع رشد فکری توده های مردم و پیشرفت آنها بوده اند، به صف شدند و خواننده این آهنگ را محکوم وفتوای قتل وی را صادرکردند. لازم به گفتن نیست که درطول تاریخ ،همهادامه مطلب