فهرست

بهمن, ۱۳۹۰

 

گرامی باد جهلمین سالگرد حماسه رستاخیز سیاهکل

گرامی باد جهلمین سالگرد حماسه رستاخیز سیاهکل                                                    رستاخیز سیاهکل پیام آشتی ناپذیر کار و سرمایه بر کمونیستهای انقلابی، کارگران و مبارزان راه آزادی و سوسیالیزم مبارک باد نوزده بهمن ۱۳۴۹ فصل جدیدی از مبارزات جنبش نوین کمونیستی ایران در سیاهترین دوران حکومت پهلوی است. چهل سال پیش در شرایطی که دستگاه امنیتی رژیم دیکتاتوری شاه با اختناق و خفقان بر فضای جامعه سایه افکنده بود، چریک های فدائی در شامگاه نوزده بهمن طی یک عملیات مسلحانه با حمله به پاسگاه سیاهکل در جنگلهای شمال، موجودیت خود را با بر افراشتنادامه مطلب


شانزده آذر

بار دگر شانزدهم آذر آمد و سر به سر در قلوب مردم شعله افکند جنبش دانشجوئی ایران به خون شهیدان در ره خلق مان خورده سوگند که تا آخرین نفر آخرین نفس کوشیم و بشکنیم دیوار این قفس در ره آزادی ایران شریعت رضوی  قندچی، بزرگ نیا گشتند شهید در ره ستیزه با ارتجاع  


آفتاب کاران جنـگل

سراومد زمستون      شکفته بهارون گـل سـرخ خـورشید بازاومد و شب شد گریـزون کوه ها لاله زارن  لاله هـا بیـدارن تو کـوه ها دارن گـل گـل گـل آفتـاب و مـی کـارن توی کوهستـون دلـش بیـداره    تفنگ و گل و گنـدم داره مـی یـاره توی سینه اش جان جان جان  تـوی سینـه اش جــان جــان جــان یه جنگل ستـاره داره  جان جان   یه جنگل ستـاره داره سراومد زمستون  شکفته بهارون گـل سـرخ خـورشید بازاومد و شب شد گریـزون کوه ها لاله زارن  لاله هـا بیـدارن تو کـوه ها دارن گـل گـل گـلادامه مطلب